For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

các vấn đề xã hội

4.8K 0 1

- Khái niệm vấn đề xã hội

Bao gồm nhiều lĩnh vực như việc làm, thu nhập, bình đẳng xẫ hội, khuyến khích làm giàu, xóa đói giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe, cung ứng dịch vụ công, an sinh xã hội, cứu trợ xã hội, chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.

1. Thời kì trước đổi mới

* Giai đoạn 1945-1954

- Dân chỉ biết giá trị của tự do khi mà được ăn no, mặc đủ

-Chính sách tăng gia sản xuất ( tự cấp.tự túc), chủ trương tiết kiệm, khuyến khích phát triển kinh tế theo cơ chế thị trường

* Giai đoạn 1955-1975

- Nhà nước chủ yếu đáp ứng nhu cầu xã hội bằng chế độ bao cấp tràn lan dựa vào viện trợ

*Giai đoạn 1975-1985

- Cơ chế kế hoạc hóa tập trung quan lieu, bao cấp khiến dất nước lâm vào khủng hoảng kinh tế xã hộ nghiêm trọng,

2. Trong thời kì đổi mới

a. Quá trình nhận thức

- Đại hội VI : lần đầu tiên Đảng nâgn các vấn đề xã hội thành chính sách xã hội

- ĐẠi hội VIII chủ trương :tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với tiến bộ và côgn bằng xã hội, thực hiện nhiều hình thức phân phối, khuyến khích làm giàu hợp pháp đi đôi vơi tích cực xóa đói giảm nghèo, các vấn đề chính sách xã hội giải quyết theo tinh thần xã hội hóa

- Đại hội IX tiếp tục phát huy của VIII

- Đại hội X : tiếp tục kết hợp các mục tiêu kinh tế vơi mục tiêu xã

b. Quan điểm giải quyết các vấn đề xã hội(4)

-Một là, kết hợp các mục tiêu kinh tế với các mục tiêu xã hội

-Hai là, xây dựng và hoàn thiện thể chế gắn kết tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội trong từng bước và từng chính sách phát triển

-Ba là, chính sách xã hội được thực hiện trên cơ sở phát triển kinh tế, gắn bó hữu cơ giữa quyền lợi, nghĩa vụ, giữa cống hiến và hưởng thụ

-Bốn là, coi trọng chỉ tiêu GDP bình quân đầu người với chỉ tiêu phát triển con người HDI và chỉ tiêu phát triển các lĩnh vực xã hội

c. Chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội(7)

- Khuyến khích mọi người dân làm giàu theo pháp luật, thực hiện có hiệu quả mục tiêu xóa đói giảm nghèo

- Đảm bảo cung ứng dịch vụ công thiết yêu, bình đẳng cho mọi người dân, tạo việc làm và thu nhập, chăm sóc sức khỏe cộng đồng

- Phát triển hệ thống y tế công bằng và hiệu quả

- Xây dựng chiến lược quốc gia về nâng cao sức khỏe và cải thiện giống nòi

- Thực hiện tốt các chính sách dân số và kế hoạch hóa fia đình

- Chú trọng các chính sách ưu đãi xã hội

- Đổi mới cơ chế quản lý và phương thức cung ứng dịch vụ công cộng

các vấn đề xã hộiĐọc truyện này MIỄN PHÍ!