Câu 29: Thời lỳ CNTB tự do cạnh tranh

7.8K 1 1

Pháp luật tư ban đã có mầm mống từ trong lòng xã hội phong kiến, đến khi nhà nước tư bản được thiết lập bơi các cuộc cách mạng tư sản thì pháp luật tư sản được hình thanh một cách có hệ thống. Pháp luật tư sản là một phương tiện của nhà nước tư sản để thực hiện nên chuyên chính tư sản, bảo vệ chế độ tư hữu tư bản và địa vị, quyền lợi của giai cấp tư sản.

I/ Hai hệ thống pháp luật chính của pháp luật tư bản

-Hệ thống pháp luật lục địa bao gồm pháp luật của Pháp, của các nước tư bản ở lục địa châu âu và nhiều nước là thuộc địa của pháp

-Hệ thống pháp luật Anh- Mĩ bao gồm luật Anh-Mĩ và các nước là thuộc địa của hai đế quốc này.

Sự khác nhau cơ bản của hai hệ thông pháp luật này là:

-Nguồn luật chủ yếu của hệ thống luật lục địa là các bộ luật mơi được xây dựng, còn nguồn luật chủ yếu của hệ thông luật Anh-Mĩ là tiền lệ pháp và nhưng bộ luật, nhưng k phải là nhữn bộ luật mới mà là nhưng bộ luật phong kiến cũ và được đưa vào nhưng nội dung tư sản.

-Trong lĩnh vựa các quan hệ tài sản, hệ thống pháp luật lục địa gắn bó nhiều với luật la mã, còn hệ thông pháp luật Anh-Mĩ thì không.

-Chỉ có hệ thống pháp luật lục địa mới chia thành công pháp và tư pháp, còn Anh-Mĩ thì không.

Pháp luật tư sản Anh:

-Cuộc cách mạng tư sản Anh là cuộc cách mạng tư sản không triệt để, điều đó ảnh hưởng rất nhiều đến tơi pháp luật tư sản.

-Sau cuộc cách mạng tư sản, hệ thống pháp luật, luật tố tụng và luật lệ về ruộng đất phong kiến vân được giữ nguyên mà chỉ đưa thêm vào đó những nội dung tư bản.Nhứng sách lệnh tịch thu ruộng đất của nhà thời, của nhưng người chống đối nhà nước được ban hành và bán lại cho nhân dân nhưng với giá cao nên chỉ có tư sản và quý tộc mơi mua được.

-Một nguồn luật rất quan trọng của pháp luật tư sản Anh là tiền lệ pháp bao gồm tiền lệ về hiến pháp và tiền lệ về tư pháp.

Pháp luật tư sản Pháp:

-Cuộc cách mạng tư sản Pháp là cuộc cách mạng triệt để nên trước hết pháp luật xóa bỏ các quan hệ phong kiến như sắc lệnh xoa bỏ chế độ phường hội,các sắc lệnh về hôn nhân và gia định...

-Các bộ luật của pháp luật tư sản pháp như: bộ luật dân sự 1804, thương mại 1807, tố tựng hình sự 1808, hình sự 1810. Tuy chịu nhiều anh hưởng của luật la mã nhưng về cơ bản chúng đã phản ánh được nhưng tư tưởng của cuộc cách mạng.

II/Những chế định cơ bản của pháp luật tư sản:

1/ Luật hiến pháp tư sản:

*/ Khi nắm được quyền lực chính trị, nhà nước tư sản sáng lập hiến pháp vì :

-Nhằm ngăn chặn sự phục hồi của nền quân chủ chuyên chế phong kiến.

-Do sự thỏa hiệp, phân chia va cân bằng quyền lực giữa các tầng lớp và phe phái trong nội bộ giai cấp tư sản.