Câu 12 Công nghiệp hóa là gì?

41.5K 10 0

Câu 12 Công nghiệp hóa là gì? Phân tích mục tiêu quan điểm của ĐCSVN trong đường lối CNH, HĐH của ĐCSVN?

Trả lời:

Công nghiệp hóa là quá trình chuyển đổi một cách căn bản, toàn diện các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ và quản lý kinh tế - xã hội từ sử dụng sức lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động cùng với công nghệ, phương tiện, phương pháp ngay tiến, hiện đại, dựa trên sự phát triển của công nghiệp và tiến bộ khoa học công nghệ nhằm tạo ra năng suất lao động xã hội cao.

Mục tiêu cơ bản của CNH, HĐH là : cải biến nước ta thành một nước có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, mức sống vật chất và tinh thần được nâng cao, quốc phòng an ninh vững chắc, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng văn minh.

Đại hội 10 xác định mục tiêu đẩy mạnh CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển; tạo nền tảng đến năn 2020 đưa nước ta về cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Ngoài ra nước ta còn đặt ra tiêu chí của một nước công nghiệp để thực hiện.

Những quan điểm cơ bản về CNH, HĐH :

Thứ nhất là CNH gắn với HĐH và CNH, HĐH gắn với phát triển nền kinh tế tri thức

Ngày nay do sự phát triển của cách mạng khoa học công nghệ cùng với xu hướng hội nhập, quá trình toàn cầu hóa đã tạo ra nhiều thách thức và cơ hội đối với đất nước. Vì vậy chúng ta có thể tiến hành CNH theo kiểu rút ngắn thời gian khi lựa chọn con đường phát triển kết hợp CNH với HĐH.

Trên thế giới nhiều nước đã chuyển sang phát triển nền kinh tế tri thức, do vậy chúng ta tận dụng được lợi thế của nước đi sau, nên không phải phát triển tuần tự mà phát triển theo con đường rút ngắn.

Hai là, CNH, HĐH gắn với phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập kinh tế quốc tế.

Trước thời kỳ đổi mới chỉ có nhà nước tiến hành CNH, trong thời kỳ đổi mới có nhiều thành phần kinh tế CNH, HĐH là sự nghiệp của toàn dân, mọi thành phần kinh tế, trong đó thành phần kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo.

Các nguồn lực phân bố theo cơ chế thị trường.

CNH tiến hành trong bối cảnh hội nhập, mở cửa nền kinh tế.

Ba là, phát huy nguồn lực con người là yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững.

Để phát huy yếu tố con người cần coi trọng phát triển giáo dục đào tạo

Bốn là, Khoa học công nghệ là nền tảng và động lực của CNH, HĐH.

Quan điểm của nước ta là nhập khẩu công nghệ kết hợp với công nghệ nội sinh để nhanh chóng đổi mới và nâng cao trình độ công nghệ.

Năm là, phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững; tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường tự nhiên, bảo tồn sự đa dạng của sinh học.

Phát triển bền vững đòi hỏi phải bảo vệ môi trường, và bảo tồn sự đa dạng sinh học, đó cũng chính là bảo vệ môi trường sống của con người.

Câu 12 Công nghiệp hóa là gì?Đọc truyện này MIỄN PHÍ!