Câu 5: Đánh giá những chủ trương từ 1939-1945?

2K 1 1

Câu 5: Đánh giá những chủ trương phát động tổng khởi nghĩa giành chính quyền của ĐCS VN từ 1939-1945?

Chiến tranh thế giới thứ 2 bước vào giai đoạn kết thúc. Ngày 3/8/1945 phát xít nhật tuyên bố đầu hàng đồng minh k điều kiện trước sự phát triển rất nhanh chóng của tình hình, hội nghị toàn quốc của đảng họp tại Tân trào (tuyên quang) từ 13-15/8/1945 hội nghị nhận định: thời cơ ngàn năm của dân tộc đã đến quyết định phát động tổng khởi nghĩa trong toàn quốc, giành chính quyền từ tay phát xít nhật và tay sai, trước khi quân đồng minh kéo vào đông dương

Hội nghị đã chỉ rõ những chủ trương sau

Khẩu hiệu đấu tranh lúc này là " phản đối xâm lược" "hoàn thành độc lập" " chính quyền nhân dân"

những nguyên tắc chỉ đạo khởi nghĩa là :tập trung ,thống nhất và kịp thời phải đánh chiếm ngay những nơi chắc thắng , không kề thành phố hay nông thôn, quân sự và chính trị phải phối hợp quyết định cử ủy ban khởi nghĩa toàn quốc do đồng chí Trường Chinh phụ trách

Hội nghị còn quyết định những vấn đề quan trọng về chính sách đối ngoại, đối nội trong tình hình mới

Ngày 13/8/1945 ủy ban khởi nghĩa toàn quốc ra lệnh tổng khởi nghĩa

Với những chủ trương chỉ đạo kịp thời chính xác của đảng cộng sản nhân dân cả nước đã đoàn kết xung quanh mặt trận việt minh nhất tề vùng dậy khởi nghĩa giành chính quyền cả nước với thắng lợi trọn vẹn.

Ngày 18/8/1945 nhân dân các tỉnh Bắc Giang, Hải Dương,Phúc Yên, Thái Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh ,Quảng Nam và Khánh Hòa giành chính quyền ở tỉnh lị.

19/8/1945 hàng chục vạn quần chúng xuống đường biểu tình, tuần hành giành chính quyền về tay nhân dân

23/8/1945 khởi nghĩa giành thắng lợi ở Huế

25/8/1945 khởi nghĩa giành thắng lợi ở Sài gòn

Chỉ trong vòng 15 ngày tổng khởi nghĩa đã thành công trên cả nước, chính quyền về tay nhân dân.2/9/1945 tại quảng trường Ba Đình - Hà nội thay mặt chính phủ lâm thời chủ tịch HCM trịnh trọng đọc bản tuyên ngôn độc lập tuyên bố trước quốc dân đồng bào và toàn thế giới:nước VN dân chủ cộng hòa ra đời. Sự kiện này đã đánh dấu bước nhảy vọt của dân tộc VN đưa dân tộc ta bước vào kỷ nguyên mới:kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Mặt khác, nó cũng cổ vũ mạnh mẽ nhân dân các nước thuộc địa và nửa thuộc địa đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, thực dân giành độc lập tự do.

Câu 5: Đánh giá những chủ trương từ 1939-1945?Đọc truyện này MIỄN PHÍ!