9.Noi dung co ban luat giao duc.doc

4.4K 1 0

Luật giáo dục 2005 (sửa đổi 2009) bao gồm lời nói đầu, 9 chương và 120 điều. Cụ thể là :

- Chương I : bao gồm 20 điều đề cập đến những quy định chung về phạm vi điều chỉnh của luật giáo dục (điều 1); tính chất, nhiệm vụ, vai trò, vị trí, mục tiêu của giáo dục (các điều 2 và 3); nội dung, phương pháp, tổ chức quản lý các hoạt động giáo dục (các điều từ 5 đến 8 và điều 14) và về trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong xã hội đối với Giáo dục (các điều 10, 15, 16).

- Chương II : với 27 điều bao gồm những nội dung thể hiện cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân và đặc trưng cơ bản của hệ thống giáo dục quốc dân.

- Chương III : quy định về nhà trường và các cơ sở giáo dục khác ở 22 điều luật. (có thể thêm nếu nhiều thời gian. Phần in nghiêng thui nhé^.^) Cơ sở giáo dục khác thuộc hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm :

a) Nhóm trẻ, nhà trẻ; các lớp độc lập gồm lớp mẫu giáo, lớp xóa mù chữ, lớp ngoại ngữ, lớp tin học, lớp dành cho trẻ em vì hoàn cảnh khó khăn không được đi học ở nhà trường, lớp dành cho trẻ tàn tật, khuyết tật, lớp dạy nghề và lớp trung cấp chuyên nghiệp được tổ chức tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;

b) Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp; trung tâm dạy nghề; trung tâm giáo dục thường xuyên; trung tâm học tập cộng đồng;

c) Viện nghiên cứu khoa học được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ, phối hợp với trường đại học đào tạo trình độ thạc sĩ.

Trong đó, có những quy định về nhà trường (cách thức thành lập, các loại hình nhà trường, các loại trường chuyên biệt, các chính sách ưu đãi...). Về tổ chức và hoạt động của các tổ chức giáo dục khác được quy định cụ thể tại điều 69.

- Chương IV : bao gồm 13 điều quy định về Nhà giáo với các tiêu chuẩn (điều 70), nhiệm vụ (điều 72), quyền hạn (điều 73) của giáo viên và các danh hiệu về nhà giáo, chính sách đối với nhà giáo (mục 3 với các điều từ 80 đến 82).

- Chương V : quy định về người học trong phạm vi 10 điều. Trong đó quy định rõ ràng về quyền, nhiệm vụ và trách nhiệm của người học, chính sách đối với người học. Ngoài ra còn quy định tên gọi của người học trong hệ thống giáo dục quốc dân (điều 83)

- Chương VI : quy định về trách nhiệm của Nhà trường, Gia đình và Xã hội đối với sự nghiệp giáo dục; quyền của cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh (điều 95), về ban đại diện cha mẹ học sinh và các loại quỹ (Quỹ khuyến học, quỹ bảo trợ giáo dục).

- Chương VII : có nội dung quản lý Nhà nước về giáo dục với 15 điều luật. Trong đó bao gồm nội dung cơ bản của QLNN về GD - ĐT (đầu tư cho giáo dục, hợp tác quốc tế về giáo dục...); cách thức tổ chức, chức năng - nhiệm vụ và định hướng đổi mới cơ cấu tổ chức của bộ máy quản lý giáo dục Việt Nam; các quy định về thanh tra giáo dục từ điều 111 đến 113.

- Chương VIII : gồm 5 điều về các hình thức khen thưởng với những các nhân có đóng góp tích cực cho sự nghiệp giáo dục và việc xử lý vi phạm.

- Chương IX : là chương cuối cùng, gồm 2 điều luật về điều khoản thi hành luật.

9.Noi dung co ban luat giao duc.docĐọc truyện này MIỄN PHÍ!