Câu 1: Cách mang công nghiep Anh

3K 0 1

Câu 1: Cách m?ng công nghi?p Anh

Cách m?ng công nghi?p là quá trình thay th? k? thu?t th? công b?ng k? thu?t c? khí, th?c ch?t là thay th? lao ??ng th? công b?ng lao ??ng c? khí, s? d?ng máy móc. N??c Anh là n?i di?n ra cách m?ng công nghi?p ??u tiên trên th? gi?i.

1.Ti?n ð?:

Kinh t?

-Ngo?i th??ng r?t phát tri?n,t?o ?i?u ki?n cho s? tích lu? v?n bao ??u c?a CNTB ? Anh, quá trình này g?n liên v?i tích lu? nguyên thu?. Thu l?i nhu?n cao t? vi?c buôn bán len d? v?i giá ??c quy?n ,trao ??i không ngang giá v?i các n??c thu?c ??a và l?c h?u ,không ng?ng c??p bóc và m? r?ng thu?c ??a. H? th?ng thu?c ??a r?ng l?n tr? thành th? tr??ng và n?i cung c?p nguyên li?u.

-Vi?c buôn bán nô l? ?óng vai trò quan tr?ng t?o ti?n ?? cho CMCN ? Anh.

-N?n nông nghi?p t? b?n ðã có s? phát tri?n nh?t ð?nh t?o thu?n l?i cho s? phát tri?n công nghi?p

Chính tr? : Nhà n??c quân ch? chuyên ch? có xu h??ng ?ng h? giai c?p t? s?n. Ca?c ða?o luâ?t vê? ruô?ng ðâ?t , luâ?t ba?o vê? quyê?n l??i cu?a giai câ?p t? sa?n , luâ?t câ?m xuâ?t khâ?u ca?c công cu? ma?y mo?c va? ba?n ve? ky? thuâ?t , luâ?t câ?m lao ðô?ng ky? thuâ?t ra n???c ngoa?i ða? th??c s?? tr?? tha?nh mô?t tiêu ðê? cho CMCN Anh

K? thu?t : Nhi?u phát minh sáng ch? quan tr?ng nh?: con thoi(1733), kéo s?i (1768), d?t (1785), máy h?i n??c(1784)

2. Di?n bi?n:

-1733: phát minh ra con thoi ?ng d?ng trong ngành d?t, la?m cho nãng suâ?t trong nga?nh dê?t tãng lên nhanh cho?ng , khi?n ngành kéo s?i không ?? ?? cung c?p ,?òi h?i ph?i t?ng n?ng su?t.

-1768: ch? t?o ra máy kéo s?i ?ng d?ng trong ngành kéo s?i ,yêu c?u t?ng n?ng xu?t d?t

-1785: ch? t?o máy d?t ?ng d?ng vào s?n xu?t

-Nhu c?u s?n xu?t máy d?t, máy kéo s?i gia tãng => thi?u nguyên li?u (g?)

-S? phát tri?n c?a k? thu?t luy?n kim ( ph??ng pháp ði?u ch? than c?c ) phát minh nãm 1735, ph??ng pháp luy?n gang thành s?t( phát minh nãm 1784) => tìm ra nguyên v?t li?u m?i thay th? g?

-Nãm 1784 Giêm-oat ða? sa?ng chê? ra ma?y h?i n???c va? no? tr?? tha?nh biê?u t???ng c?a th??i ky? pha?t triê?n cu?a CNTB

-Các lo?i máy phay, bào, ti?n ð??c s? d?ng(1789) => ngành c? khí ch? t?o ra ð?i

-S? phát tri?n công nghi?p => s? phát tri?n c?a giao thông v?n t?i( ð??ng s?t, th?y)

-Nãm 1825 ðo?n ð??ng s?t ð?u tiên ð??c xây d?ng ðã ðánh d?u cách m?ng công nghi?p Anh c? b?n hoàn thành

Nh?n xét:

-Ti?n trình cách m?ng công nghi?p g?n li?n v?i s? ra ð?i c?a các phát minh sáng ch? v? k? thu?t

-Nhu c?u th?c ti?n liên t?c ð?t ra yêu c?u ph?i c?i ti?n công c? lao ð?ng , ph??ng pháp th? công tr??c ðó

-C?nh tranh là ð?ng l?c, l?i nhu?n là ð?ng c? thúc ð?y các nhà s?n xu?t th?c hi?n thay th? các lao ð?ng th? công b?ng lao ð?ng c? khí

3. Ð?c ði?m:

-B?t ð?u t? công nghi?p nh?( d?t, kéo s?i) sau ðó lan sang công nghi?p n?ng ( luy?n kim c? khí)

-Di?n ra tu?n t? t? th?p ð?n cao( t? th? công ð?n n?a c? khí ð?n c? khí hoàn toàn)

-T? s?n xu?t máy công c? ð?n s?n xu?t máy truy?n l?c và ð?nh cao là máy h?i n??c

4. Tác ð?ng

-S?n xu?t b?ng máy => nãng su?t lao ð?ng tãng, chi phí cho s?n xu?t gi?m=> s?c m?nh c?a ngành ð?i công nghi?p c? khí ðc th? hi?n

-S? s?n xu?t c?a các ngành công nghi?p thúc ð?y s? m? r?ng, phát tri?n c?a các ho?t ð?ng th??ng m?i và tín d?ng

-T?o s? chuy?n bi?n c? c?u ngành: công nghi?p ngày càng chi?m ?u th? so v?i nông nghi?p, trong công nghi?p ngành d?t và kéo s?i luôn ðóng vai trò trung tâm

-Thúc ð?y s? phân b? l?i l?c l??ng s?n xu?t và phân công l?i lao ð?ng xã h?i:

+Hình thành các trung tâm công nghi?p t?p trung ? phía ðông và b?c

+Qúa trình ðô th? hóa di?n ra nhanh nhi?u thành ph? m?i ra ð?i Liverpool, Birmingham...

+C? dân nông thôn gi?m nhanh chóng (1811 là 35% ð?n 1871 còn 14,2%)

-M?t giai c?p ð?i l?p vs giai c?p t? s?n ra ð?i - giai c?p Vô s?n

-Làm thay ð?i v? th? c?a n??c Anh trong n?n kinh t? th? gi?i, tr? thành c??ng quóc kinh t? th? gi?i trong th?i kì ch? ngh?a t? b?n tr??c ð?c quy?n:

+N??c Anh ð??c m?nh danh là công x??ng c?a th? gi?i nãm 1848 Anh chi?m 45% giá tr? s?n l??ng công nghi?p c?a th? gi?i

+N??c Anh tr? thành trung tâm th??ng m?i và tín d?ng qu?c t? nãm 1870, 38% t?ng m?c hàng hóa l?u chuy?n trên th? gi?i

Câu 1: Cách mang công nghiep AnhĐọc truyện này MIỄN PHÍ!