dao tao va phat trien nguon nhan luc

4.8K 0 0

Đào tạo và phát triển nguôn nhân lực là các hoạt động nhằm duy trì và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong tổ chức là điều kiện quyết định để các tổ chức có thể thang lợi trong môi trường cạnh trạnh

Phát triển nguồn nhân lực là tập hợp các hoạt động học tập có tổ chức tiến hành trong những khoảng thời gian nhát định nhằm tạo ra sự thay đổi hanh vi nghề nghiệp người lao động

Mục tiêu vai trò ;nhằm sủ dụng tối đa nguồn nhân lực hiện có và nâng cao hiệu quả của tổ chức thoong qua việc giúp người lao đông hiểu rõ hơn về công việc , nắm vững hơn nghề nghiệp và thuwch hiện chức nang nhiệm vị của mình tự giác và hiệu quả hơn

¬_đáp ứng nhu cầu công việc của tổ chức

_đáp ung nhu cầu học tập và phát triển của người lao đọng

_đaotạo pt là gải pháp chiến lược nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty

_giúp dn :

Nâng cao nsld ,nâng cao chất lượng thực hiện công việc

Giảm bớt sự giám sát vì người lao động có khả năng tự giám sát

Nâng cao tính ổn ddiingj và năng động của tổ chức

Duy trì và nâng cao chất luong nguồn lực

Tạo điều kiện cho áp dụng kha học kĩ thuật

Đối với người lao động ;tạo được sự gắn bó giữa ng lao động và doanh nghiệp .tạo tính chuyen nghiệp cho ng lao động ,tao sự thich ứng giữa nguwoif lđ hiện tại cũng như trong tương lai , đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của người laoddoong ,tao cho người lao động có cách nhìn tư duy mới phát huy khả năng sáng tạo

Trình tự xây dựng nhu càu đào tạo :

Xác định nhu cầu đào tao ,xác định mục tiêu đào tạo ,lựa chọn đồi tượng đào tạo ,xác định trương trình và phương pháp dào tạo,lựa chọn và đào tạo giáo viên ,dự tính kinh phí đào tạo, đánh giá chương trình đào tạo

dao tao va phat trien nguon nhan lucĐọc truyện này MIỄN PHÍ!