پنجمی( وان دی ها)

347 45 44

اوه

اوههههه

اوهههههههههه

شاتامپ!

هری:داداش زین تو آشپز خونه چیکار میکنی

زین:هیچی تو راحت باش.
صدای باز شدن بسته آمد

نایل:زینننننن صدا چی بود

زین:هیچی باو پام خورد به مشماها

لویی:بابا جان میشه بگی دقیقا تو آشپز خونه چیکار میکنی

دوثانیه هیچ صدایی نیامد

هری:مرد؟؟؟

نایل:احتمالا

لویی پس گردنیی به نایل زد
لویی:بچه پاشو برو ببین فرندت زندس یا نه

نایل:ولش کن باو

لیام:باهاش بهم زدی؟؟؟

نایل:بابا خستمه ولم کنیین دیگ دیوثا

هری:یعنی یه ذره هم نگران حال فرند بویت نیستی

نایل:نه

لویی:پ هویجی

هری:من میرم ببینم

لیام:لازم نکرده تو بشین سر جات من میرم ببینم

لویی:لیام از کی تا حالا سوپر من شدی؟؟؟

لیام:بودم توندیدی

لویی:فرزند میشه بگی دقیقا کی؟؟

لیام:نمیدیدی من همیشه برای لیام گرلام سوپر من بودم

لویی ادای عق زدن در اوورد

هری:زر نزن بابا تو گاولیامم نداری چه برسه به لیام گرل منم که از همتون بیشتر دارم

لویی:پس ندیدی تو برو امار بگیر میفهمی لویی گرلا بیشترن یا هری گرلا

نایل:دعوا نکنین بابا همتون تخمید عین عن

هری و لویی و لیام:-)

لویی:نایل جان چیزی گفتی پسرم¿¿

نایل:آره تومو جان گفتم همتون تخمید عین عن

هری:یعنی الان واقعا روت میشه تو صورت طرفدارا نگاه کنی دیگه؟؟؟

نایل:آره چجورم کلی طلفات دادم من

(نایل میزنم بچسبی به دیوارا)

لویی:الان من اینو چه جوری بزنم؟

گزینه یک بادست راست

گزینه دو بادست چپ

گزینه سه نر و ماده

گزینه چهار با لگد بزنم در افق محو شه

هری:من گزینه چهارو بیشتر دوست دارم مطمعنن هری گرلام همین طور

لیام:آره از نظر م...

بامب!!!!!!!!!!!

صدای ترکیدن بمب اتمی از آشپز خانه آمد

دختری از جنس گرگRead this story for FREE!