câu 8. quan diem thuc tien trong tiep can nckh

198 0 0

Câu 8. Hãy phân tích quan điểm thực tiễn trong tiếp cận nghiên cứu KH.

- Quan điểm thực tiễn trong nckh đòi hỏi nckh bám sát vào thực tiễn và phục vụ cho thực tiễn  phát triển của xã hội. Nghiên cứu KH thực chất là khám phá các sự kiện phát huy qui luật phát triển của hiện thực cải tạo chúng phục vụ cho con người. Chính vì thế mà mọi đề tài nghiên cứu KH  phải có tính cấp thiết xuất phát từ thực tiễn và phải có ý nghĩa thực tiễn.

- Thực tiễn là nguồn gốc là động lực, là mục tiêu là tiêu chuẩn để đánh giá sản phẩm NCKH . Thực tiễn là các nguồn gốc của đề tài  nghiên cứu các mâu thuẫn của thực tiễn là gợi ý cho các đề tài. Những yeu cầu của thực tiễn nhằm phục vụ cho sự phát triển của loài người là động lực thúc đẩy quá trình triển khai nghiên cứu. Thực tiễn là tiêu chuẩn đánh giá các kết quả nghiên cứu  được ứng dụng nhằm  cải tạo thực tiễn.

- Nghiên cứu và ứng dụng là 2 mắt xích của chu trình nghiên cứu khoa học nghiên cứu thực tiễn và nghiên cứu ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn cải tạo thực tiễn.

- Thực tiễn quan điểm thực tiễn trong quá trình  NCKH  giáo dục phải chú ý đến những điểm sau:

+ Phải phát hiện được những mâu thuẫn, những khó khăn, những trì trệ yếu kém của thực tiễn. Lựa chọn trong số đó những vấn đề có tính cấp thiết nhất làm đề tài nghiên cứu. Như vậy đối tượng nghiên cứu  là một trong những vấn đề của thực tiễn khách quan có nhu cầu phải giải quyết gấp.

+ Phải phân tích sâu sắc những vấn đề của thực tiễn để tìm cho kỳ được bản chất của chúng.

+ Phải bám sát thực tiễn sao cho lý luận và thực tiễn luôn gắn bó với nhau, lý luận và thục tiễn luôn song hành. Thực tiễn là nơi kiểm nghiệm khẳng định lý luận. Lý luận chỉ có gí trị khi nó soi sang thục tiễn nó góp phần cải tạo thực tiễn nó góp phần cải tạo thực tiễn. Lý luận phải là những luận điểm có thể ứng dụng được và đem lại hiệu quả thiết thực.

câu 8. quan diem thuc tien trong tiep can nckhĐọc truyện này MIỄN PHÍ!