nhiệm vụ của đảng viên

10.4K 0 0

Bản chất giai cấp công nhân của Đảng

    - Từ  ngày thành lập đến nay, Đảng ta luôn khẳng định bản chất giai cấp công nhân của mình.

    “Đảng là đội tiên phong lãnh đạo của đội quân vô sản  gồm một số lớn giai cấp công nhân và làm cho họ có đủ năng lực lãnh đạo quần chúng”_Chương trình tóm tắt.

    “Đại là đội tiên phong của vô sản giai cấp, phải thu phục cho được đại bộ phận giai cấp của mình, phải làm cho giai cấp mình lãnh đạo được quần chúng”_Sách lược vắn tắt

    - Xác định rõ bản chất giai cấp công nhân của Đảng, xuất phát từ nhận thức khoa học về vai trò và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.

    - Đảng Cộng sản Việt Nam ngay từ khi ra đời đã gương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, thể hiện sự gắn bó giữa giai cấp và dân tộc.

    - Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, được toàn dân thừa nhân là đội tiên phong lãnh đạo nhân dân.

    “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc”_Đại hội X

    - Để giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng trong tình hình mới, Điều lệ Đảng và các văn kiện Đại hội của Đảng đã chỉ rõ mục tiêu, nhiệm vụ của mỗi đảng viên.

Nhiệm vụ đảng viên

Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, phấp luật của nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.

Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác.

Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăn lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tích cự tham gia công tác quần chúng, xã hội; tuyên truyền vận động gia đình thực hiện đường lối chính xách của Đảng và Nhà nước.

Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối chính sáchvaf tổ chức Đảng; phục tùng kỉ luật, giữ gìn đoàn kết; thường xuyên phê bình và tự phê bình; làm công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí đúng quy định.

v    Quyền của đảng viên

Được thông tin và thảo luận các vấn đề về Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; biểu quyết công việc của Đảng.

Ứng ử, đề cử và bầu cử

Phê bình chất vấn về hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên; báo cáo kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm và yêu cầu được trả lời.