Colofon

288 16 0

Ilja Nijdam

Terra's Aanstoot

De nieuwe wereld – deel 2
Vervolg op Elodie

© Creation Tells 1998, 2006, 2014

Eerste druk 2015

Omslagontwerp Ilja Nijdam

ISBN/EAN:
NUR-code: 285 (Fictie 15+)

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

De Nieuwe Wereld 2: Terra's AanstootLees dit verhaal GRATIS!