chinh sach dan toc

2.5K 0 1

Cau 18: Noi dung chinh sach dan toc cua dang va nha nuoc.

Noi dung cua chinh sach:

-Co chinh sach ptrien kte hang hoa o cac vung dtoc thieu so phu hop voi dkien va dac diem tung vung,tung dan toc;bao dam cho dong bao cac dang toc khai thac dc the manh cua dia phuong de lam giau cho minh va dong gop vao su nghiep xay dung va bao ve to quoc.

-Ton trong loi ich,truyen thong,van hoa,ngon ngu,tap quan,tin nguong cua dong bao cac dtoc,tung buoc nang cao dan tri dong bao cac dan toc,nhat la cac dtoc thieu so o vung nui cao hai dao.

-Tang cuong boi duong,dao tao doi ngu can bo dtoc thieu so,dong thoi giao duc tinh than doan ket hop tac cho can bo cac dtoc.

->KL:chinh sach dan toc cua dang va nha nuoc mang tinh toan dien,tong hop,quan xuyen tat ca cac linh vuc cua doi song xa hoi,lien quan den moi dtoc ve quan he giua cac dtoc trong ca cong dong;chinh sach dan toc con mang tinh cach mang va tien bo,dong thoi con mang tinh nhan dao,boi vi no ko bo sot bat cu dtoc nao,ko cho phep bat cu tu tuong khinh miet,ki thi,chia re dan toc,no ton trong quyen lam chu cua moi con nguoi va quyen tu quyet cua cac dan toc.Nham phat huy noi luc cua moi dtoc ket hop voi su giup do co hieu qua cua cac dtoc anh em, trong ca nuoc.

->nhan thuc dung dan ban chat,noi dung,tinh chat cua cuoc song dtoc co y nghia quyet dinh toi viec dinh huong va doi moi cac bien phap thuc hien cac chinh sach dan toc,lam cho chinh sach dtoc di vao cuoc song.

cau 19:ban chat nguoc goc, tinh chat cua ton giao

A:ban chat cua ton giao

_ton giao duoc hieu la mot hien tuong xh can hoi tu nhung DK sau day moi duoc goi la ton giao hoan chinh

+niem tin cua dang sieu nhien,cua mot so dang sieu nhien co vai tro quyet dinh trong lich su hien tai cung nhu cuoc song ben kia

+mot he thong nghi le giup tin do thuong xuyen gan bo voi niem tin tu hoa thien minh

+mot to chuc nhan su, quy mo .he thong de dieu hanh viec hanh dao cua tin do goi la giao hoi

+la mot he thong luan ly dao duc cho nguoi tu hanh cung nhu nhung tin do nham giao duc ho theo phuong huong cua niem tin

*ban chat cua ton giao

-ton giao thuoc ve y thuc cua xh:theo quan diem cua chu nghia M_L cac ong cho rang:"tat ca ton giao chang qua chi la su phan anh hu ao vao truong dau oc cua con nguoi cua nhung li luan chi phoi cuoc song hang ngay cua ho,chi la su phan anh trong do nhung li luan o tren tran the da mang hinh thuc nhung li luan sieu tran the

_ton giao la hinh thai y thuc cua XH(phan anh ton tai cua XH)la mot phuong tien de con nguoi phan anh the gioi khach quan vao trong dau oc con nguoi trong moi quan he voi ton tai xh thi ton giao phu thuoc vao ton tai xh.ton giao la do con nguoi sang tao ra

_ton giao chi phan anh hu ao hoang duong no khac voi cac hinh thai y thuc xh khac.do la phan anh the gioi khach quan bang nhung hien tuong ton giao thong qua su phan anh cua ton giao,nhung li luan tu nhien xh da duoc thanh hoa va tro thanh nhung li luan sieu nhien nhung suc manh quyen luc vo cung to lon va no co tac dong che ngu con nguoi

-qua su phan anh cua ton giao thi the gioi bi phan doi:mot the gioi ben nay mot the gioi ben kia.so phan con nguoi da duoc than thanh dinh san.nhu vay ton giao da phan anh hu ao lech lac hien thuc khach quan vao dau con nguoi dem lai cho con nguoi nhan thuc sai lam ve the gioi khach quan va chinh ban than monh nen ton giao lam cho con nguoi yeu duoi bat luc truoc hien thuc tu nhien.tu do han che su vuon len lam chu con nguoi vi vay ton giao la mot hien tuon gxh tieu cuc

-MAC noi:"su ngheo nan cua ton giao vua la bieu hien cua su ngheo nan hien thuc vua la su khang chong su ngheo nan hien thuc ay ton giao la tieng tho dai cua chung sinh bi ap buc la trai tim cua cua ton giao ko co trai tim gion gnhu no la tinh than cua nhung trat tu ko co tinh than.ton giao la thuoc tien cua nhan dan

chinh sach dan tocĐọc truyện này MIỄN PHÍ!