nhung dk tien de

843 0 0

Cau 3:Nhung dieu kien tien de lien quan den su ra doi cua cnxhkh

CNXHKH la chu nghia Mac noi chung ,la mot khoa hoc luan giai mot cach toan dien cac goc do triet hoc,kinh te chinh tri xa hoi ve su chuyen bien tat yeu cua lich su loai nguoi tu CNTB len CNXH(CNCS).

-CNXHKH la 1 trong 3 bo phan hop thanh chu nghia mac,1 khoa hoc luan giai ve su chuyen bien tu CNTB len CNXH,CNCS phai dc thuc hien nhu the nao,con duong nao,va giai cap nao dam nhiem vai tro chu dao.

*nhung dieu kien va tien doi khach quan dan den su ra doi cua cnxhkh:

-Dieu kien kinh te xa hoi:

Kinh te:vao nhung nam 40 cua the ki 19,ptsx tbcn phat trien manh me gan lien voi su ra doi va phat trien cua nen cong nghiep lon,do do mau thuan giua llsx va qhsx tbcn tro nen gay gat.

Xa hoi:cung voi su phat trien cua cntb giai cap cong nhan ra doi va phat trien het suc nhanh chog do bi ap buc boc lot nen nhug cuoc dau tranh cua g/c cong nhan chong lai g/c tu san da no ra o nhieu nuoc tu ban:Anh,phap,duc...tieu bieu la 3 phong trao:

1la:cuoc khoi ngjhia cua cong nhan det o thanh pho lyon (phap) vao nam 1831,cong nhan dung len dau tranh voi muc tieu tang luong giam gio lam(muc tieu kinh te)va ho da lam chu dc thanh pho LYON trong 3 ngay sau do cuoc khoi nghia bi dap tat.

nam 1834,cong nhan noi day doi thiet lap che do cong hoa nhung phong trao cuoi cung da bi that bai.

nhan xet:voi cuoc khoi nghia o LYON lan dau tien cong nhan da dung bao luc truc dien chong lai g/c tu san.

2 la,phong trao hien chuong anh 1835-1848

-phong tao nay cong nhan da viet nhung kien nghi gui len nghi vian Anh doi hoi ,kien nghi theo hong co loi cho nguoi lao dong.phong trao nay thu hut dc su tham gia dong dao cua cong nhan Anh nhung ket qua bi that bai.

Lenin nhan xet,day la phong trao dau tranh to lon dau tien thuc su mang tinh quan chung rong lon va co nhieu hinh thuc ctri.

3 la,cuoc khoi nghia xiledi(Duc nam1844)cong nhan da chong lai su dan ap cua quan doi bang cach bieu tinh dap pha may moc nhung sau do deu that bai.truoc do cong nhan la luc luong dau tranh tu phat

nhan xet:thong qua cac cuoc khoi nghia tren chung to ptrao cong nhan den luc nay rat phat trien.ho da xuat hien voi tu cach la luc luong chinh tri,xa hoi doc lap voi nhug yeu sach ve kte,ctri cua rieng g/c minh.tuy nhien nhung that bai tren chung to l;uc nay phong trao cong nhan can co 1 hoc thuyet khoa hoc cach mang tien tien soi duong de giup cho phong trao danh thang loi triet de.

*Tien de van hoa tu tuong:

trong linh vuc tu nhien:vao the ki 19 co 3 phat minh moi:

-phat minh ra hoc thueyt te bao:tim ra cau tao cua te bao song,chung minh dc cac he dong vat,thuc vat dc tao boi yeu to vat chat la te bao,tu do phu dinh quan diem duy tam ton giao la bang chung khoa hoc thuc nghiem cho quan diem duy vat ve the gioi.

-dinh luat bao toan nag luong

-hoc thuyet tien hoa cua Dacuyn:Dacuyn chung minh cac loai dong vat ko phai la bat bien ma phat tien tu thap den cao.

Nhan xet:cac phat minh trong linh vuc khoa hoc tu nhien o tren da giag 1 don manh me vao quan diem duy tam,ton giao,than hoc pha bo quan diem sieu hinh cua the gioi,chung minh teh gioi co ban chat vat chat.cac su vat trong the gioi co moi quan he qua lai tac dong lan nhau,chung van dong phat trien bien doi ko ngung tu thap den cao,tao dk khach quan cho su hinh thanh the gioi quan duy vat bien chung.

*Trong linh vuc xa hoi:

Su phat trien ruc ro cua triet hoc co dien Duc

+heghen da co cong xay dung phep bien chung 1 he thong cac pham tru quy luat co ban.phep bien chung cua ong phu thuoc duy tam khach quan.

+phoiobac:coc ong khoi phuc chu nghia duy vay khang dinh gioi tu nhien la tinh thu nhat khong phu thuoc vao con nguoi va ton tai vinh vien nen roi vao duy vat sieu hinh.

-kinh te chinh tri hoc co dien Anh:

Adamsmith,ricardo:xay dung he thong pham tru co ban nhu gia tri tien luong,loi nhuan,loi tuc,dia to,ly thuyet tien te.

-cnxh khong tuong phe phan:xanhximong,phurie,ooen:phe phan XHTB gay gat neu len nhung luan diem ve xa hoi tuong lai.

cau21:quan diem chi dao trong viec giai quyet van de ton giao trong qua trinh xay dung cnxh?

dua tren co so ly luan cua cn mac le

1>khac phuc dan anh huong tieu cuc cua ton giao trong doi song xa hoi;gan lien voi qua trinh cai tao xa hoi cu xay dung xa hoi moi vi giua chu nghia mac le va he tu tuong ton giao co su khac nhaucan ban

_cm mac le co the gioi quan duy vat nhan sinh quan:quan diem song tich cuc con duong giai phong la dau tranh va lam cach mang xa hoi.

_ton giao co the gioi quan duy tam,nhan sinh quan:quan niem song tieu cuc thu dong,trong cho,con duong giai phong la cai luong trong cho vao so phan.

_voi he thong giao ly va tin dieu cua minh ton giao phan nao han che kha nang vuon len cua con nguoi.

->luu y:dau tranh xoa bo ton giao phai gan lien voi su dau tranh ve mat tu tuong,khong duoc tueyn chien voi ton giao ma phai het suc mem deo linh hoat.

2>nha nuoc xhcn ton trong va bao dam quyen tu do tin nguong va khong tin nguong cua cong dan,theo hay khong theo ton giao nao phai ton trong quyen binh dang truoc phap luat,co quyen loi va nghia vu ngang nhau.nha nuoc kien quyet dau tranh chong me tin di doan.

3>thuc hien doan ket giua nhung nguoi theo hay khong theo 1 ton giao nao,doan ket cac ton giao chan chinh hop phap,doan ket ton giao,nghiem cam nhung hanh vichia re vi ly do ton giao.

4>phan biet 2 mat chinh tri va tu tuong trong ton giao.

_tu tuong:the hien su tin nguong trong ton giao,khac phuc duoc mat nay la nhiem vu thuong xuyen lau dai gan lien voi qua tring hien quyen tu do tin nguong va khong tin nguong cua cong dan tren co so phap luat.

+tich cuc van dong dong bao ton giao tang cuong doan ket toan dan nham xay dung chinh sach'tot doi,dep dao',tich cuc gop phan vao cong cuoc doi moi kinh te xa hoi;giu vung on dinh ve chinh tri trat tu va an toan xa hoi.tren co so do cham lo va cai thien doi song vat chat va van hoa,nang cao trinh do moi mat cho dong bao.

+huong cac chuc sac giao hoi hoat dong ton giao theo dung phap luat,ung ho cac xu huong tien bo trong cac ton giao,lam choxa hoi ngay cang gan bo voi dan toc va su nghiep cach mang toan dan,the hien ro vai tro trach nhiem cua ton giao o 1 giai doan

+luon canh giac , kip thoi chong lai nhung am muu va thu doan cua cac the luc thu dich loi dung ton giao chong lai su nghiep cm cua nguoi dan , chong cnxh

+nhung quan he quoc te va doi ngoai ve ton giao hoac co lien quan -> ton giao fai theo the che chinh sach chung ve quan he quoc te doi ngoai cua nha nuoc

Nhu vay chinh sach ton giao cua dang va nha nuoc ta bao gom nhieu mat , vua co mat doi noi vua co mat doi ngoai . Thuc hien chinh sach ton giao la trach nhiem cua ca he thong chinh tri do dang lanh dao. nhung thuc hien chuc nang quan li cua minh thong qua chinh sach fap luat , cac doan the nhan dan va mat tran to quoc co nhiem vu van dong cac tin do va chuc sac trong cac giao hoi , fan dau xd cuoc song " tot doi, dep dao "

nhung dk tien deĐọc truyện này MIỄN PHÍ!