trắc nghiệm

48.1K 58 10

Bộ Đề Cương Ôn Tập - Môn Đường Lối Đảng Cộng Sản

Câu 1: Thời gian thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam khi nào ?

Đáp án c) 1896-1913

Câu 2: Trong đợt khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở nước ta có giai cấp mới nào được hình thành ?

Đáp án c) Giai cấp công nhân

Câu 3: Trước Chiến tranh thế giới thứ nhất, ở Việt Nam có những giai cấp nào?

Đáp án b) Địa chủ phong kiến, nông dân, tư sản, tiểu tư sản và công nhân

Câu 4: Dưới chế độ thực dân phong kiến, giai cấp nông dân Việt Nam có yêu cầu bức thiết nhất là gì?

Đáp án a) Độc lập dân tộc

câu 5: Mâu thuẫn cơ bản và chủ yếu ở Việt Nam đầu thế kỷ XX là mâu thuẫn nào?

Đáp án d) Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với đế quốc xâm lược và tay sai của chúng

Câu 6: Đặc điểm ra đời của giai cấp công nhân Việt Nam như thế nào?

Đáp án d) Cả a, b và c

Câu 7: Những giai cấp bị trị ở Việt Nam dưới chế độ thuộc địa của đế quốc Pháp là:

Đáp án d) Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc, địa chủ vừa và nhỏ

Câu 8: Khi nào phong trào công nhân Việt Nam hoàn toàn trở thành một phong trào tự giác?

Đáp án b) Năm 1925 (Cuộc bãi công Ba Son)

Câu 9: Nguyễn ái Quốc lựa chọn con đường giải phóng dân tộc theo khuynh hướng chính trị vô sản vào thời gian nào?

Đáp án d) 1920

Câu 10: Báo Đời sống công nhân là của tổ chức nào?

Đáp án c) Tổng Liên đoàn Lao động Pháp

Câu 11: Hội Liên hiệp thuộc địa được thành lập vào năm nào?

Đáp án b) 1921

Câu 12: Nguyễn ái Quốc đã đọc Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa khi nào? ở

đâu?

Đáp án b) 7/ 1920 - Phápđáp án

Câu13: Sự kiện nào được Nguyễn ái Quốc đánh giá "như chim én nhỏ báo hiệu mùa Xuân"?

Đáp án c) Vụ mưu sát tên toàn quyền Méclanh của Phạm Hồng Thái

Câu 14: Phong trào đòi trả tự do cho cụ Phan Bội Châu diễn ra sôi nổi năm nào?

Đáp án b) 1925

Câu 15: Nguyễn ái Quốc từ Liên Xô về Quảng Châu vào thời gian nào?

Đáp án c) 11/1924

Câu 16: Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thực hiện chủ trương "vô sản hoá" khi nào?

Đáp án c) Cuối năm 1928 đầu năm 1929

Câu 17: Tên chính thức của tổ chức này được đặt tại Đại hội lần thứ nhất ở Quảng Châu (tháng 5-1929) là gì?

trắc nghiệmĐọc truyện này MIỄN PHÍ!