Trình bày quan điểm tư tưởng hồ chí minh về bảo vệ tổ quốc

1.9K 4 0

a) bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa là 1 tất yếu khách quan.

- tính tất yếu khách quan của sự nghiệp bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa được hồ chí minh chỉ rõ: “ các vua hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. ý chí quyết tâm giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc là tư tưởng xuyên suốt trong cuộc đời hoạt động của chủ tịch hồ chí minh.

b) mục tiêu bảo vệ tổ quốc là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, là nghĩa vụ và trách nhiệm của mọi công dân.

c) sức mạnh bảo vệ tổ quốc là sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc, cả nước, kết hợp với sức mạnh thời đại.

d) đảng cộng sản việt nam lãnh đạo sự nghiệp bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa.

Trình bày quan điểm tư tưởng hồ chí minh về bảo vệ tổ quốcĐọc truyện này MIỄN PHÍ!