For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

NỀN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN

41.5K 11 12

.NỀN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN TRONG THỜI KÌ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM.

1,Tính tất yếu khách quan của cơ cấu kinh tế nhiều thành phần

- Thành phần kinh tế là khu vực kinh tế ,kiểu quan hệ kinh tế dựa trên một hình thức sở hữu nhất diinhj về tư liệu sản xuất.

- Các thành phần kinh tế không tồn tại biệt lập, mà có liên hệ chặt chẽ , tác động lẫn nhau tạo thành cơ cấu kinh tế thống nhất bao gồm nhiều thành phần kinh tế.

- Cơ cấu kinh tế nhiều thành phần trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội là tổng thể các thành phần kinh tế cùng tồn tại trong môi trường hợp tác và cạnh tranh.

-Trong mỗi thành phần kinh tế, tồn tại các hình thức tổ chức kinh tế với qui mô và trình độ công nghệ nhất định,chịu sự chi phối của các quy luật kinh tế,cơ chế quản lí kinh tế nhất định. Các thành phần kinh tế đc thể hiện ở các hình thức tổ chức kinh doanh đa dạng, đan xen, hỗn hợp.

- Qiu luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất là qui luật chung cho mọi phương thức sản xuất. trong nền kinh tế chưa thật sự phát triển cao, lực lượng sản xuất luôn tồn tại ở nhiều trình độ khác nhau, tương ứng với mỗi trình độ của lực lượng sản xuất sẽ có một kiểu quan hệ sản xuất. do đó, cơ cấu nền kinh tế, xét về phương diện kinh tế -xã hội, phải là cơ cấu kinh tế nhiều thành phần.

-Trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hôi ở nước ta lực lượng sản xuất tồn tại ở nhiều thang bậc khác nhau, do đó chế độ sở hữu về tư liệu sản xuất sẽ có nhiều hìng thức, tức là nền kinh tế sẽ có nhiều thành phần các thành phần kinh tế không tồn tại biệt lập với nhau mà có quan hệ hữu cơ với nhau tạo thành cơ cấu kinh tế.

- Sự tồn tại cơ cấu kinh tế nhiều thành phần trong thời kì quá độ lên CNXH ở nước ta đó là tất yếu khách quan, ngoài những lý do trên còn có những lí do khác:

+ một số thành phần kinh tế do xã hội cũ để lại: các thành phần kinh tế này vẫn có vai trò quan trọng để phát triển kinh tế,có lợi cho đất nước trong việc giải quyết việc làm, tăng sản phẩm ,huy động các nguồn vốn... ví dụ như thành phần kinh tế tư nhân (cá thể, tiểu chủ , tư bản tư nhân.)

- một số thành phần kinh tế mới xuất hiện trong quá trình cải tạo và xây dựng chủ nghĩa xã hội như kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư bản nhà nước.

- Các thành phần kinh tế cũ và các thành phần kinh tế mới tồn tại khách quan và có quan hệ với nhau, tạo thành cơ cấu kinh tế trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

+ Nước ta có lượng lao động dồi dào (gần 40 triệu lao động) cần cù, thông minh song số người chưa có việc làm còn nhiều, vừa lãng phí sức lao động, vừa gây ra những khó khăn lớn về kinh tế xã hội. Trong khi khả năng thu hút lao động của khu vực kinh tế nhà nước không nhiều thì việc khai thác, tận dụng tiềm năng của các thành phần kinh tế khác là một giải pháp quan trọng để tạo công ăn việc làm cho người lao động.

"Cơ cấu kinh tế nhiều thành phần không những tồn taị khách quan mà còn có vai trò to lớn trong thời kì quá độ ở nước ta.

NỀN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦNĐọc truyện này MIỄN PHÍ!