CHuong7.kt phan phoi loi nhuan

323 0 0

CHƯƠNG 7: KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH - PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

7.1. KẾ TOÁN KẾT QUẢ KINH DOANH

7.1.1. Nội dung và phương pháp xác định kết quả kinh doanh

Kết quả kinh doanh là kết quả cuối cùng về các hoạt động của doanh nghiệp trong một kỳ nhất định, là biểu hiện bằng tiền phần chênh lệch giữa tổng doanh thu và tổng chi phí của các hoạt động kinh tế đã được thực hiện. Nếu doanh thu lớn hơn chi phí thì doanh nghiệp có lãi, nếu doanh thu nhỏ hơn chi phí thì doanh nghiệp bị lỗ.

Trong doanh nghiệp, kết quả kinh doanh bao gồm:

                        Lợi nhuận hoạt động kinh doanh.

                        Lợi nhuận hoạt động khác.

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

=

Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kỳ

-

Chiết khấu thương mại

-

Giảm giá hàng bán

-

Doanh thu hàng bán bị trả lại

-

Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp phải nộp

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ

=

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

-

Trị giá vốn hàng bán

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

=

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ

+

Doanh thu hoạt động tài chính

-

Chi phí tài chính

-

Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp

Lợi nhuận khác

=

Thu nhập khác

-

Chi phí khác

Lợi nhuận kế toán trước thuế

=

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

+

Lợi nhuận khác

Lợi nhuận sau thuế TNDN

=

Lợi nhuận kế toán trước thuế

-

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

Kết quả hoạt động khác: Là số chênh lệch giữa các khoản thu nhập khác và các khoản chi phí khác ngoài dự tính của doanh nghiệp, hay những khoản thu không mang tính chất thường xuyên, hoặc những khoản thu có dự tính nhưng ít có khả năng xảy ra do nguyên nhân chủ quan hay khách quan mang lại.

CHuong7.kt phan phoi loi nhuanĐọc truyện này MIỄN PHÍ!