پیام نویسنده

343 39 12
                         

بچه ها سلام من از دیشب شروع کردم به نوشتن این رمان تو واتپد ولی خداوکیلی زور داره که هیچ کس نه نظری میزاره نه چیزی من حتی به یه نفرم نمیتونم واقعا دلمو خوش کنم بگم وایی برام نظر گذاشت من هر چی بتونم واسه کسایی که رماناشونو میخونم نظر و رایو حتی انتقاد میزارم ولی شما چی واقعا نمیدونم چی بگم

دختری از جنس گرگWhere stories live. Discover now