câu5.Anh (chị) hãy phân tích Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng?

38.4K 37 6

câu5.Anh (chị) hãy phân tích Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng? Ý nghĩa sự ra đời của Đảng?

+)Sự ra đời của Cương lĩnh chính trị đầu tiên:

Hội nghị thành lập Đảng đã thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt Chương trình tóm tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo. Các văn kiện đó hợp thành Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng ta - Cương lĩnh Hồ Chí Minh.

+)Nội dung của Cương lĩnh:.

 Cương lĩnh xác định các vấn đề cơ bản của Cách mạng Việt Nam:

+ Phương hướng chiến lược của Cách mạng Việt Nam là: cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng ruộng đất để đi tới xã hội cộng sản. Như vậy ngay từ khi ra đời, Đảng ta đã quán triệt và kết hợp ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

+ Xác định những nhiệm vụ cụ thể của cách mạng:

+ Về chính trị:  Đánh đổ đế quốc và phong kiến làm cho Việt Nam được hoàn toàn độc lập, lập chính phủ công nông binh, tổ chức quân đội công nông. Trong đó nói lên nhiệm vụ hàng đầu là chống đế quốc giành độc lập dân tộc

          + Về kinh tế: Thủ tiêu các thứ quốc trái, tịch thu toàn bộ sản nghiệp lớn của tư bản, đế quốc Pháp như (công nghiệp, vận tải, ngân hàng) giao cho chính phủ công nông binh quản lý. Tịch thu toàn bộ ruộng đất của đế quốc chia cho dân cày nghèo, xóa bỏ sưu thuế. Mở mang công nghiệp và nông nghiệp. Thi  hành luật ngày làm 8 giờ.

          + Về văn hóa – xã hội:

           . Dân chúng được tự do tổ chức, nam nữ bình quyền

           . Phổ thông giáo dục theo công nông hóa

          - Về lực lượng cách mạng:

          + Đảng phải thu phục được đông đảo bộ phận dân cày, dựa vào dân cày nghèo làm thổ địa cách mạng, đánh đổ bọn đại địa chủ và phong kiến.

          + Phải làm cho các đoàn thể công nông (công hội - HTX) không nằm dưới quyền và ảnh hưởng của tư bản quốc gia.

          + Phải hết sức liên lạc với tiểu tư sản, trí thức, trung nông, thanh niên, Tân Việt…. để kéo họ về phía cách mạng.

          + Đối với phú nông, trung tiểu địa chủ và tư bản An Nam mà chưa rõ mặt phản cách mạng thì phải lợi dụng, hoặc trung lập họ, bộ phận nào ra mặt phản cách mạng thì phải đánh đổ.

  - Về lãnh đạo cách mạng:

+ Giai cấp vô sản là lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt nam. Đảng cộng sản Việt nam là đội tiên phong của giai cấp vô sản, phải thu phục được đại bộ phận giai cấp mình, lãnh đạo được dân chúng.

          + Trong khi liên lạc với các giai cấp, phải rất cẩn thận, không khi nào nhân nhượng một chút lợi ích gì của công nông mà đi vào con đường thoả hiệp.

-         Về quan hệ quốc tế: Cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới, phải thực hành liên lạc với các dân tộc bộ áp bức và giai cấp vô sản thế giới, nhất là giai cấp vô sản Pháp

+) Ý nghĩa của Cương lĩnh:

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng là một văn kiện lịch sử rất quan trọng của Đảng đã nêu lên những vấn đề rất cơ bản thuộc về đường lối chiến lược và sách lược của cách mạng Việt Nam.

Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng là một cương lĩnh giải phóng dân tộc đúng đắn và sáng tạo theo con đường cách mạng Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại mới, đáp ứng yêu cầu khách quan của lịch sử.

giải quyết được tình trạng khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo cách mạng diễn ra đầu thế kỷ XX, tập hợp được sức mạnh toàn dân tộc, kết hợp được sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, mở ra con đường và phương hướng phát triển mới phù hợp với đất nước Việt Nam, phù hợp với sự nghiệp đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội

Thực tiễn quá trình vận động của cách mạng Việt Nam trong gần 80 năm qua đã chứng minh rõ tính khoa học và tính cách mạng, tính đúng đắn và tiến bộ của cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ý nghĩa sự ra đời của Đảng:

- Đảng ra đời đánh dấu bước ngoặt trọng đại của Cách mạng Việt Nam

+ Sự ra đời của Đảng với hệ thống tổ chức chặt chẽ và cương lĩnh cách mạng đúng đắn đã chấm dứt tình trạng khủng hoảng về lãnh đạo cách mạng kéo dài mấy chục năm đầu thế kỷ XX. "Việc thành lập Đảng là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam ta. Nó chứng tỏ rằng giai cấp vô sản ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng".

+ Đảng ra đời làm cho cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới. Từ đây giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam tham gia một cách tự giác vào sự nghiệp đấu tranh cách mạng của

nhân dân thế giới.

+ Sự ra đời của Đảng là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính chất quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt trong tiến trình lịch sử tiến hoá của dân tộc Việt Nam, được mở đầu bằng thắng lợi của Cáchmạng Tháng Tám 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng ho

câu5.Anh (chị) hãy phân tích Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng?Đọc truyện này MIỄN PHÍ!