câu4 Anh (chị) hãy phân tích vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với việc

83.2K 29 12

câu4. Anh (chị) hãy phân tích vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam? Ý nghĩa của việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam?

-         Hoàn cảnh thế giới và trong nước cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

+ Quốc tế                                      + Trong nước

-         Phân tích vai trò của Nguyễn Ái Quốc:

+ Tìm ra con đường cứu nước đúng đắn:

Nhận thức được bản chất của chủ nghĩa Đế quốc và sức mạnh đoàn kết của nhân dân các thuộc địa là cơ sở đầu tiên để Nguyễn Ái Quốc lựa chọn đúng đắn con đường cứu nước. Từ việc tìm hiểu các cuộc cách mạng điển hình trên thế giới, Nguyễn Ái Quốc nhận ra chân lý: chỉ có chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên thế giới khỏi ách nô lệ. Tháng 7/1920 – Nguyễn Ái Quốc đọc được bản sơ thảo “ những luận cương về vấn đề đan tộc và thuộc địa” của Lênin và tìm thấy lời giải cho con đường giải phóng dân tộc Việt Nam và về mối quan hệ giữa cách mạng thuộc địa với  cách mạng thế giới. Tháng 12/1920  Nguyễn Ái Quốc gia nhập Quốc tế cộng sản và tham gia Đảng cộng sản Pháp. Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động của Nguyễn Ái Quốc: từ người yêu nước trở thành người cộng sản và tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn. Người khẳng định: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”

+ Chuẩn bị về tư tưởng, chính trị và tổ chức cho việc thành lập Đảng:

. Chuẩn bị về tư tưởng, chính trị: Nguyễn Ái Quốc cùng các nhà cách mạng yêu nước tích cực truyền bá  chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam. Nguyễn Ái Quốc tham gia viết sách, báo nêu cao tinh thần đấu tranh, lên án mạnh mẽ chế độ cai trị hà khắc tàn bạo của thực dân Pháp. vạch trần tội phản dân, hại nước của bọn vua quan phong kiến phản bội tổ quốc, chống lại đồng bào. Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tinh thần dân tộc chống lại thực dân Pháp xâm lược.

+ Chuẩn bị về tổ chức: Năm 1925 – Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên. Mở lớp huấn luyện cán bộ của Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên mà NAQ là người trực tiếp tham gia giảng dạy. Cùng với việc đào tạo cán bộ, Nguyễn Ái Quốc đã tổ chức xuất bản nhiều đầu báo, Bản án chế độ thực dân Pháp (1925), Đường cách mệnh.(1927). NAQ có vai trò lớn trong sự thành lập 3 tổ chức cộng sản : Đông Dương cộng sản Đảng, An Nam cộng sản Đảng, Đông Dương cộng sản liên đoàn.Nhưng 3 tổ chức này lại hoạt động riêng rẽ, nhiều khi công kích nhau nhằm tăng sức ảnh hưởng trong nhân dân.Chính vì thế, việc khắc phục sự chia rẽ, phân tán giữa các tổ chức cộng sản là một yêu cầu đặt ra cấp thiết của cách mạng Việt Nam, là nhiệm vụ cấp bách trước mắt của những người cộng sản Việt Nam.NAQ đã chủ động triệu tập hội nghị thành lập Đảng (2/1930).Giữ vai trò là  người đại diện cho Quốc tế cộng sản và chủ trì hội nghị.

Có thể nói Nguyễn Ái Quốc giữ một vai trò vô cùng to lớn đối với việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.

-Ý nghĩa của việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam:

Kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp ở Việt Nam trong thời đại mới.

Sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, là kết quả của quá trình chuẩn bị công phu, khoa học của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc

Ngọn cờ phản đế, phản phong được chuyển sang tay giai cấp công nhân. ĐCSVN được lịch sử giao cho sứ mệnh nắm quyền lãnh đạo duy nhất đối với cách mạng Việt Nam.

- Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã tạo nên sự thống nhất về tư tưởng, chính trị và hành động của phong trào cách mạng cả nước, hướng tới mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

ĐCSVN ra đời đầu năm 1930 là kết quả tất yếu của lịch sử.

câu4 Anh (chị) hãy phân tích vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với việcĐọc truyện này MIỄN PHÍ!