Quan điểm của Hồ Chí Minh về mục tiêu, động lực của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

23.6K 7 6

mục tiêu của chủ nghĩa xã hội

Theo Hồ Chí Minh, mục tiêu chung của chủ nghĩa xã hội là độc lập tự do cho dân tộc và hạnh phúc cho nhân dân

mục tiêu cụ thể của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là:

v                      Mục tiêu chính trị: Chế độ chính trị mà chúng ta xây dựng là chế độ do nhân dân làm chủ. Nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình chủ yếu bằng nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong nhà nước đó quyền lực thuộc về nhân dân, chính phủ là đầy tớ của dân.

v                      Mục tiêu kinh tế: Nền kinh tế mà chúng ta xây dựng là  “một nền kinh tế xã hội chủ nghĩa với công nghiệp và nông nghiệp hiện đại, khoa học kỹ thuật tiên tiến” [1] ,bảo đảm xoá bỏ vĩnh viễn áp bức, bóc lột 

v          Mục tiêu văn hoá - xã hội:

Xây dựng nền văn hóa có nội dung xã hội chủ nghĩa và tính dân tộc sâu sắc; biết tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hoá nhân loại, kết hợp với kế thừa và phát triển những giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc Việt Nam

v          Mục tiêu về quan hệ xã hội:

Xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, có quan hệ tốt đẹp giữa người với người; các chính sách xã hội được quan tâm thực hiện; đạo đức, lối sống xã hội phát triển lành mạnh. Một xã hội tôn trọng sự bình đẳng giữa nam giới và phụ nữ.

Quan điểm của Hồ Chí Minh về động lực của chủ nghĩa xã hội

Ø           Động lực quan trọng và quyết định nhất là con người - cộng đồng và cá nhân ,  là nhân dân lao động , nòng cốt công nông tri thức : phát huy sức mạnh đoàn kết của cả cộng đồng dân tộc , phát huy sức mạng con người với tư cách là cá nhân người lao động .

           Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng lợi ích kinh tế nhất là lợi ích cá nhân chính đáng của người lao động. Hồ Chí Minh phê phán mạnh mẽ chủ nghĩa cá nhân, nhưng Người rất quan tâm tới lợi ích cá nhân chính đáng, coi trọng động lực cá nhân, tìm tòi cơ chế chính sách để kết hợp hài hoà lợi ích xã hội và lợi ích cá nhân như: khoán, thưởng, phạt trong kinh tế.

Trong cách mạng , có những lĩnh vực đòi hỏi con người phải chịu sự hi sinh , thiệt thòi - chỉ lợi ích kinh tế ở đây không giải quyết được . Cần có   động lực về  chính trị,tinh thần : HCM đòi hỏi phải phát huy và bồi dưỡng đc quyền làm chủ và ý thức làm chủ của người lao động -trong sở hữu , trong quá trình sản xuất và phân phối . Bên cạnh đó còn phải cần sử dụng vai trò điều chỉnh của các nhân tố tinh thần khác : về chính trị , văn hóa , đạo đức , pháp luật .

Ø           Động lực vất chất : Thực hiện công bằng xã hội là tạo ra động lực cho chủ nghĩa xã hội .Theo HCM , thực hiện công bằng xã hội không phải cào bằng bình quân . Người căn dặn : Khong sợ thiếu , chỉ sợ không công bằng .Không sợ nghèo , chỉ sợ lòng dân không yên .

Ø           Động lực về khoa học kĩ thuật và yếu tố quốc tế.: Bên cạnh đó còn phải cần sử dụng vai trò điều chỉnh của các nhân tố tinh thần khác : về chính trị , văn hóa , đạo đức , pháp luật . Nhà nước phải  có chiến lược khoa học- kỹ thuật , mỗi cán bộ , Đảng viên phải ra sức học tập văn hóa và KH-KT. Mặt khác con người càng được giáo dục cao về  pháp lý -đạo đức thì khả năng vươn lên cái tốt đệp càng cao .

Ø           Ngoài những động lực trên, Hồ Chí Minh còn nhắc nhiều đến vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực cơ chế, chính sách của nhà nước cùng các vai trò các tổ chức thành viên khác

bên cạnh việc chỉ ra những nguồn động lực phát triển chủ nghĩa xã hội, Người còn cảnh báo những trở lực kìm hãm sự phát triển của chủ nghĩa xã hội. Đó là:

Ø           Phải đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân vì nó là kẻ địch hung ác của CNXH , nó là bệnh mẹ để hàng trăm thứ bệnh nguy hiểm khác . Còn CN cá nhân , CNXH chưa thể thắng lợi hoàn toàn

Ø           Phải đấu tranh chống tham ô lãng phí, quan liêu . Theo HCM tham ô lãng phí quan liêu là " bạn đồng minh của thực dân phong kiến " . "Nó làm hỏng tinh thần trong sạch và ý trí khắc khổ của cán bộ ta . Nó phá hoại đạo đức CM của ta là cần , kiệm , liêm , chính ".Nó phá động lực quan trong nhất của CNXH là con người

Ø           Phải thường xuyên chống chia rẽ, bè phái, mất doàn kết, vô kỷ luật vì nó làm "giảm sút uy tín và ngăn trở sự nghiệp của Đảng , ngăn trở bước tiến của cách mạng " đi lên CNXH

Ø           Chủ nghĩa chủ quan, bảo thủ, giáo điều, lười biếng không chịu học tập cái mới.... cũng là những trở lực dối với sự nghiệp XD CNXH mà tất cả mọi người phải luôn luôn cảnh giác và chiến thắng chúng mới tạo điều kiện hình thành và phát triển được động lực của CNXH

Quan điểm của Hồ Chí Minh về mục tiêu, động lực của chủ nghĩa xã hội ở Việt NamĐọc truyện này MIỄN PHÍ!