Chapter 24. Missing.

7.2K 269 8


Z's POV


"Sir, a certain Mr. Robert Matthews requested for you." sabi ni Lucia na lumapit sa desk ko at ipinakita ang isang maliit na note.

Tzk.

I just want to finish revising these papers para matapos ako ng maaga. I was just planning to stop by at Escapade.

It's barely 4:30pm.

I don't really know what this man wants that he could not accept that I rejected his agreement with my father.

Ang buong akala ko ay umalis na ito ng bansa dahil alam kong marami siyang inaasikaso sa kanyang winery. He should be a busy person, considering na hindi biro ang pagpapatakbo ng ganoong klaseng Family Legacy.


"Send him in." tipid na sagot ko.

Lumabas naman si Lucia at maya-maya ay pumasok si Mr. Matthews na parang mas tumanda pa ang hitsura kaysa noong huli kaming magkita. His face is paler na hindi na yata nasisinagan ng araw at mas lumalim yata ang mga mata niya na mas pinatanda pa ng wrinkles.


He looked so weary at para bang pasan nito ang mundo.

What happened to him?

Tumayo ako para pumunta sa receiving area ng office at isinenyas ko ang kamay ko sa kanya.


"Have a seat."

Tumalima naman ang matanda at tahimik pa rin nang maupo. Even his moves are firmer na para bang hirap na hirap siyang gumalaw.

"Are you alright, Mr. Matthews? You seem so frail."

"I... I'm fine..." even his voice sounded so weak.

May hawak-hawak itong maliit na brown envelope. Whatever it is, I could not guess as to why he's here.

"What can I do for you, Mr. Matthews?"

Dahan-dahan niyang inilapag ang hawak niyang envelope sa coffee table. His hand was trembling na pilit niyang hindi ipahalata but in that case, he failed.

"I know this is not a good time for this, hijo...but I need your help."


I became puzzled. Kung tungkol sa business ang pag-uusapan namin, I would be willing to help him dahil sa nakikita ko ngayon, para siyang binagsakan ng mundo. I would help him para naman maibsan kahit papaano ang bigat na dinadala niya.

"For what?"

Huminga siya ng malalim. He seem so burdened na para bang pati paghinga niya ay napakahirap gawin.


"Sophie is missing."


Natahimik ako.

Now that's why ganyan ang hitsura niya. His daughter is missing at malamang na nag-aalala ito para sa anak.

Pero hindi ko maiwasang magtaka.

Why would he need my help? He's a rich man and a powerful one, bakit pa niya kakailanganin ang tulong ko?


"I'm sorry, Mr. Matthews but I think you came into the wrong place. Have you reported it to the police?"

Umiling-iling siya.

The Elite Men Empire Series: Singing Zeus a Love SongRead this story for FREE!