câu 1: khái niệm công nhân

2.2K 0 0

Câu 1: Trình bày khái niệm giai cấp công nhân? Nội dung sứ mệnh lịch sử của giâi cấp công nhân

1/ khái niệm giai cấp công nhân

a. sự ra đời  của giai cấp công  nhân:

- Theo mác và enghen: các giai cấp  đều suy tàn và tiêu vong cùng với sự phát triển của công nghiệp hiện đại, giai cấp vô sản, trái lại, là sản phẩm của nền đại công nghiệp

Giai cấp công nhân được hình thành cùng vói sự ra đời và phát triển của nền sản suất TBCN, cùng với sự phát triển của nền đại công nghiệp GCCN ngày càng tăng về số lượng và chất lượng.

b. Hai đặc trưng cơ bản của giai cấp công nhân

-Về PTLĐ và PTSX, đó là những ngưòi lao động trực tiếp hoặc gián tiếp vận hành các công cụ sản xuất có tính chất công nghiệp ngày càng hiện đại và xã hội hoá

-Về vị trí trong QHSX TBCN, đó là những người lao động không có tư liệu sản xuất, phải bán sức lao động cho nhà tư bản và bị nhà tư bản bóc lọt giá trị thặng dư. Thuộc tính này nói lên 1 trong những đặc trưng cơ bản của GCCN dưới chế độ TBCN nên M-Ag còn gọi GCCN là GCVS.

c. GCCN ở các nc TBCN và XHCN

- TBCN: GCCN là những ng ko có hoặc về cơ bản ko có TLSX, làm thuê cho GCTS và bị bóc lột gt thặng dư.

- XHCN: GCCN là người đã cùng nhân dân lđông làm chủ những TLSX chủ yếu, là gc lãnh đạo xh trong quá trình xd CNXH và bảo vệ TQ.

d. Định nghĩa giai cấp công nhân:

-GCCN là một tập đoàn xã hội ổn định, hình thành và phát triển cùng với sự phát triển của nền công nghiệp hiện đại với nhịp độ phát triển của LLSX có tính chất xã hội hoá ngày càng cao, là LLLĐ cơ bản trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào quá trình SX, tái SX của cải vật chất và cải tạo các QHSX, đại biểu cho LLSX và PTSX tiên tiến trong thời đại hiện nay

2. Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

-Xoá bỏ chế độ TBCN, xoá bỏ chế độ người bóc lột người, giải phóng GCCN, nhân dân lao động và toàn thể nhân loại thoát khỏi mọi áp bức bóc lột, nghèo nàn lạc hậu, xây dựng XHCSCN văn minh.

-Đó là sự nghiệp của nhân dân lao động, của cả nhân loại tiến bộ mà LLLĐ là GCCN. Đó là một quá trình cách mạng lâu dài và sáng tạo với những bước đi cụ thể phù hợp với điều kiện lịch sử của mỗi nước và cuộc sống đấu tranh chung diễn ra trên phạm vi quốc tế. Quá trình này diễn ra theo hai giai đoạn:

+GĐ 1: GCCN và chính quyền trở thành giai cấp thống trị.

+GĐ 2: GCCN liên minh chặt chẽ với quảng đại quần chúng nhân dân lao động do đảng của GCCN lãnh đạo tiến hành xây dựng CNXH và CNCS.

3. Liên hệ với Việt Nam

-GCCNVN không phải là sản phẩm trực tiếp của phát triển của nền công nghiệp hiện đại mà là sản phẩm của hai cuộc khai thác thuộc địa của TD P. GCCN ra đời muộn, số lượng ít, trình độ nghề nghiệp thấp còn mang nhiều tàn dư tâm lý và tập quán của giai cấp công nhân. Song GCCNVN đã nhanh tróng vươn lên đảm đương vai trò lãnh đạo CM VN thông qua đội tiên phong là ĐCSVN thực hiện sứ mệnh lịch sử to lớn của mình đó là: Tiến hành cuộc CMDTDCND giành lấy độc lập cho dân tộc, thống nhất đất nước, giành lấy ruộng đất cho dân cầy…sau đó tiến hành cuộc CMXHCN trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

-Với SMLS này, giai cấp công nhân VN dưới sự lãnh đạo của Đ đã cùng toàn dân làm lên những thắng lợi to lớn của cách mạng tháng 8 – 1945, cuộc CMDTDCND giành chính quyền về tay GCCN và NDLĐ. Thực hiện thắng lợi hai cuộc cách mạng thống nhất đất nước vào năm 1975 đưa cả nước bước vào thời kỳ mới, thời kỳ quá độ lên CNXH. Thực hiện công cuộc đổi mới đất nước với những thắng lợi bước đầu về kinh tế xã hội giữ vững định hướng XHCN thực hiện từng bước sự nghiệp CNH HĐH đất nước, phấn đấu đến năm 2010 đưa nước ta thành nước công nghiệp.

câu 1: khái niệm công nhânĐọc truyện này MIỄN PHÍ!