uoc chung nho nhat

436 0 0

/* Phan so */

#include <stdio.h>

int USCLN(int a, int b)

{

a = abs(a);

b = abs(b);

while (a != 0 && b != 0)

if (a > b)

a -= b;

else

b -= a;

if (a == 0)

return b;

else

return a;

}

int BSCNN(int a, int b)

{

return a * b / USCLN(a, b);

}

typedef struct tagphanso {

int tuso, mauso;

uoc chung nho nhatĐọc truyện này MIỄN PHÍ!