For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

cau 17:nguyen tac co ban cua chu nghia Mac- lenin trong giai quyet van de ton giao duoi CNXH

25.5K 1 8

2. Những quan điểm chỉ đạo giải quyết vấn đề tôn giáo trong quá

trình xây dựng chủ nghĩa xã hội

Tín ngưỡng, tôn giáo là một vấn đề tế nhị, nhạy cảm và phức tạp. Vì

vậy, giải quyết những vấn đề nảy sinh từ tôn giáo cần phải hết sức thận

trọng, tỉ mỉ và chuẩn xác; vừa đòi hỏi giữ vững nguyên tắc, đồng thời phải

mềm dẻo, linh hoạt, đúng như tinh thần của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng

Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng ta là: không "tuyên chiến" với tôn giáo

mà tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của nhân dân.

Giải quyết vấn đề tôn giáo trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội

cần dựa trên những quan điểm sau:

Một là, chủ nghĩa Mác- Lênin, hệ tư tưởng chủ đạo của xã hội xã hội

chủ nghĩa và hệ tư tưởng tôn giáo có sự khác nhau cơ bản về thế giới quan,

nhân sinh quan và con đường mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân. Với hệ

thống tín điều và giáo lý của mình, tôn giáo phần nào hạn chế khả năng

vươn lên làm chủ của con người. Vì vậy, khắc phục dần những ảnh hưởng

tiêu cực của tôn giáo trong đời sống xã hội phải gắn liền với quá trình cải

tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới; là yêu cầu khách quan của sự nghiệp

xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Hai là, một khi tín ngưỡng tôn giáo còn là nhu cầu tinh thần của một

bộ phận quần chúng nhân dân, thì chính sách nhất quán của nhà nước xã

hội chủ nghĩa là tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng và quyền tự

do không tín ngưỡng của công dân. Mọi công dân theo tôn giáo hoặc không

theo tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật, đều có quyền lợi và nghĩa vụ

như nhau. Cần phát huy những nhân tố tích cực của tôn giáo, đặc biệt là

những giá trị đạo đức; chủ nghĩa nhân đạo và tinh thần yêu nước. Nghiêm

cấm mọi hành vi xâm phạm tự do tín ngưỡng của công dân. Đó là sự thể

hiện bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, thể hiện sự quan tâm của

đảng cộng sản và nhà nước của giai cấp vô sản đến nhu cầu tinh thần của

quần chúng nhân dân đối với tín ngưỡng tôn giáo.

Ba là, thực hiện đoàn kết giữa những người theo với những người

không theo một tôn giáo nào, đoàn kết các tôn giáo hợp pháp, chân chính,

đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nghiêm cấm mọi hành

cau 17:nguyen tac co ban cua chu nghia Mac- lenin trong giai quyet van de ton giao duoi CNXHĐọc truyện này MIỄN PHÍ!