Đề thi quản trị Marketing

6.5K 0 2

1.Giá là gì ? Nêu các phương pháp định giá ? Phân tích nội dung định giá theo nhận thức giá trị của người tiêu dùng. Phân tích ví dụ thực tiễn minh họa ?

2.Phân tích nội dung "Xác định mục tiêu Marketing" trong hoạt động lập kế hoạch marketing của doanh nghiệp. Phân tích thực tiễn một công ty kinh doanh?

Đề 1:

Câu 1: Khái niệm và nhiệm vụ phân tích marketing của công ty kinh doanh? Trình bày nội dung phương pháp phân tich: "Lập bảng so sánh thị trường" trong phân tích marketing của công ty kinh doanh? Nêu sự vận dụng của nội dung trình bày này trong lựa chọn thị trường mục tiêu của một công ty kinh doanh mà anh (chị) biết?

Câu 2: Quy trình thiết kế kênh phân phối của công ty kinh doanh? Trình bày nội dung: "Phân tích nhu cầu về dịch vụ khách hàng" trong thết kế kênh phân phối? Lấy ví dụ minh họa về ảnh hưởng của nhu cầu về dịch vụ của khách hàng đối với thiết kế kênh phân phối của một công ty kinh doanh mà anh (chị) biết?

Đề 2:

Câu 1: Nêu ý nghĩa và các bước tron tiến hành phân tích tình thế marketing của công ty kinh doanh? Trình bày nội dung bước :"Mô tả tình thế marketing hiện tại" trong phân tích tình thế marketing của công ty kinh doanh? Liên hệ thực tế nội dung phân tích này trong hoạch định chiến lược marketing của một công ty kinh doanh mà anh (chị) biết?

Câu 2: Nêu khái niệm và các quyết định cơ bản về quản trị nhãn hiệu san phẩm? Trình bày nội dung chiến lược "Mở rộng nhãn hiệu" trong các quyết định chiến lược nhãn hiệu của một công ty kinh doanh? Liên hệ thực tế nội dung phân tích này trong hoạch định chiến lược marketing của một công ty kinh doanh mà anh (chị) biết?

Đề thi quản trị MarketingĐọc truyện này MIỄN PHÍ!