Chapter 14. Rejections.

8.1K 290 5


"She likes you." nagsalita si Hanz mula sa likuran ko.

As usual, nasa pool area kaming anim at may kaunting inumang nagaganap.

Nag-uusap-usap ang apat sa may di-kalayuan. Nakaupo lang ako sa lounge at nagpapalamig ng ulo.

Nasa lanai naman ang mga babae kasama si Tito Duke at nagkakape.

"Oh yeah? She can't even look at me in the eyes." sabi ko bago nilagok ang whisky.

"Exactly." iniupo ni Hanz ang sarili niya katabi ng inuupuan ko.

Nagsalin ulit ako ng whisky sa baso ko.

"Trust me, she doesn't."

"She's fighting it."

I chuckled.

"Your observations are inaccurate."

"You're in love with her already."

Napatingin ako kay Hanz. He was flashing his victorious grin. Pinag-cheers pa niya ang baso naming dalawa saka nilagok ang alak na hawak niya.

Alam kong kakaiba ang nararamdaman ko para sa dalaga but I never knew what was it called.

Am I in love with her?

"You're kidding, right? I don't believe in love. And I don't trust women." sabi ko, trying to push away the idea of love.

"Why are you wasting your time for her then?"

"I don't know." tipid na sagot ko dahil hindi ko rin mahanapan ng sagot ang sarili ko.

"You know that the agreement is already dissolved---"

"Even if it hasn't, hinding-hindi ko papatulan ang kasunduan nilang 'yon." tiim-bagang na sagot ko

"We know..." singit ni Drew na nakalapit na pala sa amin kasunod sina Ken, King at Enzo.

"We're not talking about this again." saway ko sa kanilang lahat.

"What are you so afraid of?" si Ken

"I'm not afraid of anything."

"Rejections..." sabad ni King

"I don't give a damn about it. Stop making this a major point of discussion. I'm not interested in her anymore."

"I am. She's free to go out with me then?" nakangising sabi ni Enzo

Damn you, Ventura!

Pakiramdam ko ay makakapatay ako ng tao sa galit na nararamdaman ko. Hindi ko alam kung bakit ako nakakaramdam ng galit.

"You're such a bad liar, Z. Don't say things if you don't mean it." nagsalita si Hanz sa tabi ko

Marahas akong tumayo.

"Suit yourself, Enzo. She's free. She said so herself, we don't have that kind of relationship so there you go. Mauuna na ako." pagkatapos kong sabihin 'yon ay umalis na ako sa poolside.

I need to get out of here.

Goddamn it! I want to get out of here!


Tuluy-tuloy ako sa lanai para magpaalam na mauuna na akong umalis.

Nabungaran ko sina Tita Sandra, Twilight at Ruby na nagke-kwentuhan. Baka nauna nang natulog si Tito Duke.

"Tita, mauuna na ako. Ladies..." paalam ko sa kanila pero hindi ako tumingin kay Ruby.

Tatalikod na sana ako nang magsalita si Tita Sandra.

"Wait, hijo... Hindi mo ba maihahatid si Ruby?"

Pumihit ako paharap sa kanila, not looking at her.

"Oo nga, Z. Since madadaanan mo naman ang cafe, could you take her home?" si Twilight

As much as I want to...

Of course I would take her home.

Pero sa ngayon, magulo ang isip ko at hindi parin humuhupa ang inis ko. Maybe it's the whisky.

"I would but... I'm pretty sure, Miss Ruby would prefer someone else to take her home."

"I'm sure Ruby's fine with it. Right, hija?" baling ni Tita Sandra sa kanya

I looked at Ruby blankly, she was looking at me.

"Ok lang po." sagot niya

Lihim akong napabuga sa hangin.

"Shall we go then?" tipid na tanong ko.

Tumango lang siya at pagkatapos ay nagpatiuna na akong lumabas. Sumunod naman siya agad sakin pagkatapos makapagpaalam sa iba at saka sumakay ng kotse pagkatapos kong pagbuksan siya ng pinto.

Maya-maya ay nasa byahe na kami. Tinignan ko ang oras, 9:30pm na.

Pareho kaming walang imik. I wouldn't risk it.

Medyo mabilis ang pagpapatakbo ko ng sasakyan para maihatid ko na siya at para hindi na ako nahihirapang labanan ang nararamdaman ko.

Malinaw na kanina pang sunduin ko siya na rejection ang ipinaparating niya sakin.

And so before it's too late, for whatever it is, I'll suppress it.


A few minutes later, narating din namin ang cafe. Ipinarada ko ang kotse sa harap ng cafe mismo at saka mabilis na bumaba para pagbuksan siya ng pinto.

Pagkababa niya ay pumihit agad ako para sana sumakay ulit ng sasakyan ko.

"Z..."

Napahinto ako sa pagbukas ng pintuan ng sasakyan at nilingon siya nang tawagin niya ako.

Damn it! She makes it sound so inviting.

"S-salamat..."

"No problem." tipid na sagot ko saka binalingan ulit ang sasakyan at akmang bubuksan ang pinto nang magsalita ulit siya.

"Gusto mong pumasok muna para magkape?"

Lihim akong napabuga sa hangin saka pumihit paharap sa kanya at sumandal sa sasakyan.

"What for?"

Nakita kong bumakas ang disappointment sa mukha niya kahit panandalian lang.

What was that for?

"I-i just want to thank you sa pagsundo at paghatid sakin..."

I looked at her coldly.

Kung pagbibigyan ko siya, God knows how hard it is for me to resist.

"Thanks, but I don't want to cause you any more trouble. I have to go. Goodnight, Miss Ruby." pagkasabi niyon ay tuluyan na akong sumakay sa MB at pinaandar iyon palayo sa cafe.

Mabigat ang loob ko habang palayo but I have to keep going.

This will be the last time na magku-krus ang landas namin.


So long, Red...

The Elite Men Empire Series: Singing Zeus a Love SongRead this story for FREE!