Logika

850 0 1

DEFINICJA LOGIKI­

łac. Logika, gr.logikos = zgodny z rozumowaniem.

Dyscyplina naukowa zaliczana do nauk filozoficznych, obejmująca logiczna teorię języka, czyli semiotykę logiczną, logikę formalną, czyli symboliczna, metodologię nauk i in.

w węższym znaczeniu - logika dedukcji (rachunki logiczne), nauka o prawach wynikania.

w szerszym znaczeniu - to zespół dyscyplin naukowych, dla których przedmiotem badań jest język i czynności badawcze (rozumowanie, definiowanie, klasyfikowanie, itp), których to analizę prowadzi się w celu podania takich reguł posługiwania się językiem i wykonywanie owych czynności, które czyniłyby tę działalność, możliwie najbardziej skuteczna.

W skład logiki jako nauki wchodzą:

SEMIOTYKA– (gr. dotycząca znaku) - ogólna teoria znaku obejmująca: semantykę, syntaktykę i pragmatykę, zajmująca się problemem typologii różnych postaci i odmian znaków, ich istotą i rolą, jaką pełnią w procesie porozumiewania się ludzi.

semantyka - (gr. oznaczający) - dział językoznawstwa zajmujący się badaniem znaczenia historii wyrazów, badanie wyrażeń językowych m.in. stosunku wyrażeń językowych do rzeczy przez nie oznaczanych oraz problemami precyzyjnego i ścisłego wypowiadania się.

syntaktyka - (gr. zestawiający, porządkujący) - dział gramatyki zajmujący się funkcja wyrazów w zdaniu oraz związkami i zależnościami między zdaniami; składnia).

pragmatyka - (gr. czynny) - nauka o ludzkim działaniu, zajmująca się stosunkiem (takim jak komunikowanie, wyrażane, rozumienie) między językiem a tymi, którzy się nim posługują.

LOGIKA FORMALNA- to dziedzina pouczająca nas o związkach zachodzących między zdaniami a przede wszystkim tym, jak ze zdań o pewnej określonej budowie wynikają inne zdania o pewnej określonej budowie, podaje reguły, określa schematy, formalną stronę wypowiedzi, analizuje wyrażenia.

OGÓLNA METODOLOGIA NAUK - - nauka o metodach badań naukowych, o skutecznych sposobach dociekania ich wartości poznawczej_

KATEGORIE SYNTAKTYCZNE– dwa wyrażenia należą do tej samej kategorii

syntaktycznej wtedy i tylko wtedy, gdy po zastąpieniu jednego wyrażenia przez drugie w danym wyrażeniu sensownym otrzymamy nadal wyrażenie sensowne.

np. zdanie: Jacek je jabłko. (zdanie ma sens),

Jacek je banana. (zdanie również jest sensowne, mimo zastąpienia wyrażenia 'jabłko" wyrazem "banan". Wyrazy: "jabłko" i "banan" należą do tej samej kategorii syntaktycznej

ale: w tym samym zdaniu, zastąpienie wyrazu "jabłko" wyrazem śpi - tworzy zdanie: Jacek je śpi, -które jest pozbawione sensu.

WYRAŻENIE SYNTAKTYCZNE - wyrażenie "w1"' wzięte w znaczeniu "z1" należy do tej samej kategorii syntaktycznej co wyrażenie "w2" wzięte w znaczeniu "z2" wtedy i tylko wtedy, gdy po zastąpieniu wyrażenia "w1" wziętego w znaczeniu "z1" przez wyrażenie "w2" wzięte w znaczeniu "z2" z wyrażenia sensownego otrzymuje się znowu wyrażenie sensowne.

Trzy podstawowe kategorie syntaktyczne:

nazwy,

Zdania,

LogikaPrzeczytaj tę opowieść za DARMO!