tot nghiep Cau 11.Phan tich nhung thuoc tinh co ban cua giai cap cong nhan

2.3K 0 0

1.Khai niem ve giai cap cong nhan.

* Mac- Angghen da dung rat nhieu thuat ngu khac nhau de noi ve giai cap cong nhan nhu:

- Giai cap vo san. Giai cap vo san dai cong nghiep. Giai cap vo san dai co khi…

 Nhung du khai niem giai cap cong nhan co nhieu ten goi khac nhau nhu the nao thi no van chi mang hai thuoc tinh co ban.

-Ve phuong thuc lao dong, phuong thuc san xuat: Do la nhung nguoi lao dong truc tiep hay gian tiep van hanh cac cong cu san xuat co tinh chat cong nghiep hien dai va xa hoi hoa cao.

- Ve vi tri trong quan he san xuat TBCN: Do la nhung nguoi lao dong khong co tu lieu san xuat, phai ban suc lao dong cho tu ban va bi nha tu ban boc lot gia tri thang du( thuoc tinh nay noi len mot trong nhung dac trung co ban cua giai cap cong nhan duoi che do TB nen Mac- Angghen con goi giai cap cong nhan la giai cap vo san).

 Phan tich: Ngay nay, do su phat trien cua CNTB, bo mat cua giai cap cong nhan co nhieu thay doi. Co cau nganh nghe cua giai cap cong nhan cung co su bien doi theo huong mo rong: ben canh cong nhan cua nen cong nghiep co khi da xuat hien cong nhan cua nen cong nghiep hoa voi viec ung dung pho bien cong nghe thong tin vao san xuat. Cung voi su tien bo cua khoa hoc va cong nghe, giai cap cong nhan co xu huong ‘’tri thuc hoa ‘’ ngay cang tang va ngay cang tiep thu them nhieu nhung nguoi tu tang lop tri thuc vao hang ngu cua minh. Do do, giai cap cong nhan ngay cang tang ve ca so luong va chat luong. Nhung su phat trien trinh do tri thuc khong lam thay doi ban chat cua giai cap cong nhan- la nguoi lam thue, ban suc lao dong cho nha tu ban, truoc day cong nhan ban suc lao dong chan tay thi nay ho phai ban ca suc lao dong chan tay va tri oc.

O cac nuoc tu ban, do su phat trien cua san xuat va van minh, doi song cua nguoi cong nhan da co su thay doi quan trong; phan dong ho khong con la nguoi vo san tran trui, da bat dau co 1 so tu lieu san xuat phu, 1 so cong nhan da co co phan trong xi nghiep. Nhung thuc te tu lieu SX co ban, quyet dinh nen SX tu ban chu nghia van nam trong tay giai cap tu san, nguoi cong nhan van chi la nguoi di ban suc lao dong cho giai cap tu san, ho bi boc lot voi cac hinh thuc ngay cang tinh vi hon. O cac nuoc XHCN , giai cap cong nhan da tro thanh giai cap cam quyen, lanh dao cuoc dau tranh cai tao xa hoi cu, xay dung xa hoi moi. Trong thoi ki qua do len CNXH, xet toan bo giai cap thi giai cap cong nhan da la ng lam chu, nhung trong trong dieu kien con ton tai nhieu thanh phan kinh te thi con 1 bo phan cong nhan van phai lam thue cho cac doanh nghiep tu nhan, ho van bi chu so huu tu nhan boc lot ve gia tri thang du.

Can cu vao 2 tieu chi co ban tren, nguoi ta co the dua ra dinh nghia hoan chinh ve giai cap cong nhan nhu sau:

“Giai cap cong nhan la 1 tap doan xa hoi on dinh, hinh thanh va phat trien cung voi qua trinh phat trien cua nen cong nghiep hien dai, voi nhip do phat trien cua LLSX co tinh chat xa hoi hoa ngay cang cao; la LLSX co ban tien tien, truc tiep va gian tiep tham gia vao qua trinh san xuat, tai san xuat ra cua cai vat chat va cai tao cac quan he xa hoi; la luc luong chu yeu cua tien trinh qua do tu chu nghia tu ban len chu nghia xa hoi. O cac nuoc tu ban, giai cap cong nhan la nhung nguoi ko co hoac ve co ban khong co TLSX, phai lam thue cho giai cap tu san va bi giai cap tu san boc lot gia tri thang du; o cac nuoc xa hoi chu nghia, ho la nhung nguoi cung nhan dan lao dong lam chu nhung TLSX chu yeu va cung nhau hop tac lao dong vi loi ich chung cua toan xa hoi trong do co loi ich chinh dang cua ban than ho.”

tot nghiep Cau 11.Phan tich nhung thuoc tinh co ban cua giai cap cong nhanĐọc truyện này MIỄN PHÍ!