tot nghiep cau 9. Phan tich quy luat gia tri, bieu hien cua quy luat nay qua

2.5K 0 0

*Quy luat gia tri.

Noi dung cua quy luat gia tri la quy luat kinh te co ban cua nen san xuat hang hoa. O dau co san xuat va trao doi hang hoa thi o do co quy luat gia tri hoat dong. Quy luat gia tri yeu cau viec san xuat va trao doi hang hoa phai dua tren co so thoi gian lao dong xa hoi can thiet.

Su hoat dong cua quy luat gia tri duoc bieu hien thong qua gia ca hang hoa tren thi truong. Gia ca hang hoaa la bieu hien bang tien cua gia tri hang hoa.

Trong san xuat quy luat nay yeu cau thoi gian lao dong hao phi ca biet de san xuat, hang hoa phai phu hop voi thoi gian lao dong xa hoi can thiet. Trong luu thong ( trao doi) doi voi moi hang hoa gia ca co the ban cao hon hoac thap hon gia tri nhung bao gio cung xoay quanh gia tri. Doi voi tong hang hoa, quy luat nay yeu cau tog gia ca sau khi ban phai bang tong gia tri hang hoa trong san xuat. Nhu vay, nhin be ngoai san xuat va san xuat la cong viec rieng cua tung nguoi, ho doc lap va hinh nhu khong chiu su chi phoi nao, nhung tren thuc te moi nguoi san xuat va trao doi hang hoa deu chiu su chi phoi cua quy luat gia tri.

Tac dung cua quy luat gia tri:

+ Dieu tiet san xuat va luu thong hang hoa.

Nguoi san xuat hang hoa san xuat cai j, ban cho ai bang cong nghe nao la do ho quyet dinh. Muc dich cua ho la thu duoc nhieu lai. Dua vao su bien dong cua gia ca thi truong ng ta biet dc hang hoa nao dang khan hiem, co gia tri cao, hang hoa nao dang e thua, co gia tri thap. Tu do ho mo rong nhung mat hang dang khan hiem, co gia tri cao de thu duoc neu lai va nguoc lai se thu hep san xuat, tham chi dong cua khong san xuat nhung mat hang e thua ko tieu thu dc. Ket qua la cac yeu to san xuat( TLSX) SLD) cuyen dich tu nganh nay sang ngay khac, lam cho quy mo nganh nghe nay cang mo rong, nganh kia thu hep. Do la su dieu tiet san xuat cua quy luat gia tri.

Tac dung dieu tiet luu thong cua quy luat gia tri duoc bieu hien o ch hang hoa bao gio cung duoc dua tu noi co gia ban thap den noi co gia ban cao. Quy luat gia tri co tac dung dieu tiet su van dong do, phan phoi nguon hang hoa hop ly hon giua các vung cua dat nuoc, giua cung va cau doi voi cac loai hang hoa trong xa hoi.

+ thuc day luc luong san xuat (LLSX) pat trien: trong nen kinh te hang hoa nguoi san xuat hang hoa nao cung muon co nhieu lai. Nguoi co nhieu lai hon la nguoi san xuat ra hang hoa co gia tri ca biet thap so voi gia tri xa hoi cua hang hoa, nêu cac dieu kien giong nhau. Muon vay, nguoi san xuat phai tim moi cach cai tien ky thuat san xuat , nang cao trinh do tay nghe, ung dung nhung thanh tuu moi nhat trong khoa hoc cong nghe, ky thuât vao san xuat, cai tien to chuc san xuat , thuc hanh tiet kiem. Su canh tranh quyet liet cang thuc day cac qua trinh nay dien ra manh me hon. Ket qua la nang xuat lao dong tang len nhanh chong. Ngoai ra, de thu duoc nhieu lai, nguoi san xuat hang hoa con phai thuong xuyen  cai tien chat luong, mau ma hang hoa cho phu hop voi nhu cau thi hieu cua nguoi tieu dung ; cai tien cac bien phap luu thong, ban hang de tiet kiem ch phi luu thong va tieu thu san pham nhanh hon. Vi vay quy luat gia tri co tac dung thuc day luc luong san xuat phat trien.

 + Phan hia nhung nguoi san xuat hang hoa: Su tác dong cua quy luat gia tri ben canh mat tich cuc, con dan den nhung nguôi san xuat hang hoa thanh ke giau nguoi ngheo.

Trong san xuat hang hoa duoi tac dong cua quy luât gia tri va cac quy luat khac, tat yeu dan den ket qua la: nhung  nguoi co dieu kien san xuat thuan loi, co trinh do cao, co kien thuc, trang bi ky thuat tot, co von… se phat tai va tro thanh ttrong giau co. nguoc lai nhung nguoi khong co cac dieu kien tren hoac gap rui ro, tai nan se dan den mat von va pha san. Tac dung nay quy luat gia tri mot mat dao thai cac yeu kem, kich thich cac nhan to tich cuc phat trien, mat khac phan hoa xa hoi thanh ke giau nguoi ngheo, tao ra nhung dieu kien cho su ra doi va phat trien nen san xuat hang hoa lon hien dai do la nen sann xuat hang hoa tu ban chu nghia(TBCN).

* Bieu hien cua quy luat qua hai giai doan phat trien cua CNTB.

Trong giai doan CNTB tu do canh tranh quy luat gia tri duoc bieu hien thânh quy luat gia ca san xuat.

Trong giai doan CNTB doc quyen quy luat gia tri duoc bieu hien thanh quy luat gia ca doc quyen.

tot nghiep cau 9. Phan tich quy luat gia tri, bieu hien cua quy luat nay quaĐọc truyện này MIỄN PHÍ!