Câu 2: đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng

53.5K 9 13

Câu 2: Nội dung cơ bản của đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng ?

Ngay trong những ngày đầu của cuộc kháng chiến, Ban thường vụ Trung ương đảng đã ra chỉ thị Toàn dân kháng chiến, trong đó nêu mục đích, tính chất của cuộc kháng chiến... Sau đó, đồng chí Trường Chinh, tổng bí thư của Đảng đã việt một loạt bài giải thích, làm sáng tá thêm đường lối kháng chiến. Những bài viết này được xuất bản thành tác phẩm "Kháng chiến nhất định thắng lợi".

Tác phẩm của đồng chí Trường Chinh đã xác định rõ:

- Mục tiêu của cuộc kháng chiến: Dân tộc ta kháng chiến đánh bọn thực dân Pháp xâm lược, giành độc lập và thống nhất.

- Tính chất của cuộc kháng chiến: Kế tục sự nghiệp cách mạng Tháng Tám, cuộc kháng chiến này nhằm hoàn thành nhiệm vụ giải phóng dân tộc, mở rộng và củng cố chế độ Cộng hoà dân chủ Việt Nam phát triển trên nền tảng dân chủ mới. Cho nên cuộc kháng chiến của ta có tính chất dân tộc giải phóng và dân chủ mới. Trong đó nhiệm vụ cấp bách nhất là giải phóng dân tộc

Về mối quan hệ giữa nhiệm vụ dân tộc và dân chủ, Trường Chính khẳng định: "Cuộc kháng chiến này chỉ nhằm hoàn thành nhiệm vụ giải phóng dân tộc. Nó không tịch thu ruộng đất của địa chủ phong kiến chia cho dân cày, chỉ tịch thu ruộng đất và các hạng tài sản khác của Việt gian phản động để bổ sung ngân quỹ kháng chiến hay ủng hộ cac gia đình chiến sĩ hy sinh".

- Đường lối kháng chiến: Tiến hành chiến tranh nhân dân toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mình là chính.

Chiến tranh nhân dân, toàn dân đánh giặc là nội dung cơ bản đường lối quân sự của Đảng. Đoàn kết toàn dân, thực hiện quân, dân, chính nhất trí, động viên nhân lực, tài lực, vật lực của cả nước để tiến hành kháng chiến thắng lợi.

Để tổ chức cho toàn dân tham gia kháng chiến, đánh thắng kẻ thù có tiềm lực kinh tế và quốc phòng mạnh chúng ta phải tiến hành kháng chiến toàn diện trên tất cả các mặt trận; chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa xã hội và ngoại giao.

Chúng ta phải kháng chiến lâu dài. Vừa kháng chiến vừa xây dựng lực lượng làm chuyển

hoá lực lượng ngày càng có lợi cho ta, tạo điều kiện đánh tháng địch từng bước tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn. Kháng chiến lâu dài trải qua 3 giai đoạn: phòng ngự, cầm cự, phản công.

Trong buổi đầu của cuộc kháng chiến ta ở thế hoàn toàn bị cô lập, vì vậy phải dựa vào sức mình là chính. Đó là dựa vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, dựa vào sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân, dựavào truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc... chung qui lại là phải dựa vào "thiên thời, địa lợi, nhân hoà"

Đường lối kháng chiến của Đảng là kết quả của sự vận dụng sáng tạo quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lênin và kinh nghiệm chống ngoại xâm của dân tộc vào hoàn cảnh của đất nước. Đường lối đó trở thành ngọn cờ đưa đường dẫn lối để nhân dân ta tiến lên giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến lâu dài chống thực dân Pháp xâm lược.

Câu 2: đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của ĐảngĐọc truyện này MIỄN PHÍ!