câu 1:chỉ thị " kháng chiến toàn quốc " ngày 25.11.1945

33.8K 6 2

Câu 1: Hoàn cảnh lịch sử, nội dung cơ bản của chỉ thị " kháng chiến toàn quốc " ra ngày 25.11.1945 của BCH TW Đảng

a. Hoàn cảnh nước ta sau cách mạng Tháng Tám.

Thắng lợi của cách mạng Tháng Tám năm 1945, đem lại cho cách mạng Việt Nam thế và lực mới, nhưng đất nước đang đứng trước những khó khăn thử thách nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến sự tồn vong của quốc gia dân tộc.

Đất nước đang đứng trước những khó khăn thử thách nghiêm trọng đe doạ trực tiếp đến sự tồn vong của quốc gia, dân tộc.

Về chính trị, chính quyền cách mạng vưa mới thành lập đang bị các nước đế quốc và các thế lực phản động trong nước câu kết với nhau chống phá quyết liệt. Ở miền Bắc, 20 vạn quân Tưởng dưới danh nghĩa đồng minh vào tước vũ khí quân Nhật tràn vào nước ta chiếm đóng hầu hết các thành phố, thị trấn lớn. Ở miền Nam, khoảng 6 vạn quân Anh cũng dưới danh nghĩa đồng minh vào tước vũ khí quân Nhật đã giúp cho Pháp quay trở lại xâm lược nước ta. Ngày 23 - 9 -1945, thực dân Pháp nổ súng đánh chiếm Sài Gòn, mở đầu cuộc xâm lược Việt Nam lần thứ hai.

Kinh tế tài chính kiệt quệ, xơ xác; nạn đói năm 1945 chưa khắc phục hết, nhân dân đang đứng trước nguy cơ có thể xẩy ra nạn đói mới vào năm 1946;

Trong khi đó, tệ nạn xã hội cũ để lại hết sức nặng nề, hơn 90% nhân dân mù chữ.

Thật là khó khăn chồng chất khó khăn, chính quyền cách mạng đang ở vào tình thế như "nghìn cân treo sợi tóc".

b. Chủ trương "kháng chiến, kiến quốc" của Đảng

Ngày 25- 11- 1945, Ban chấp hành Trung ương Đảng ra chỉ thị "Kháng chiến kiến quốc". Chỉ thị nhận định tình hình thế giới, trong nước, chỉ rõ những thuận lợi cơ bản, nhưng khó khăn của cach mạng nước ta.

- Trung ương xác định tính chất của cách mạng Đông Dương lúc này là cuộc cách mạng dân tộc giải phóng. Cuộc cách mạng đó chưa hoàn thành vì nước ta chưa hoàn toàn độc lập. Khẩu hiệu vẫn là "Dân tộc trên hết", "Tổ quốc trên hết".

- Phân tích âm mưu, thái độ của từng tên đế quốc đối với Đông Dương, Trung ương nêu rõ: "Kẻ thù chính của ta lúc này là thực dân Pháp xâm lược, phải tập trung ngọn lửa đấu tranh vào chúng". Vì vậy, phải lập mặt trận dân tộc thống nhất chống thực dân Pháp xâm lược, mở rộng mặt trận Việt Minh ...

- Chỉ thị Kháng chiến kiến quốc nêu ra nhiệm vụ chủ yếu của nhân dân cả nước ta luc này là: Củng cố chính quyền cách mạng; Chống thực dân Pháp xâm lược; Bài trừ nội phản; Cải thiện đời sống nhân dân.

- Chỉ thị còn đề ra các biện pháp cụ thể để thực hiện các nhiệm vụ trên.

· Về chính trị, phải tổ chức cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội, ban hành hiến Pháp, củng cố chính quyền các cấp, củng cố khối đoàn kết toàn dân;

· Về quân sự, động viên lực lượng toàn dân kiên trì kháng chiến, tổ chức và lãnh đạo cuộc kháng chiến lâu dài;

· Về kinh tế, khôi phục các nhà máy, động viên nhân dân đẩy mạnh tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm

· Về ngoại giao, phải kiên trì nguyên tắc "bình đẳng, tương trợ, thêm bạn, bớt thù" trong quan hệ với các nước. Đối với quân đội Tưởng, ta phải thực hiện khẩu hiệu "Hoa- Việt thân thiện" ...

Chỉ thị thể hiện sự lãnh đạo sáng suốt, kiên quyết, kịp thời của Đảng trong hoàn cảnh mới. Tạo điều kiện để giữ vững chính quyền cách mạng..

câu 1:chỉ thị " kháng chiến toàn quốc " ngày 25.11.1945Đọc truyện này MIỄN PHÍ!