Câu 11: nghị quyết trung ương 15 (1/1959)

11.8K 1 7

*Hòan cảnh:

Sau hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 đất nước ta tạm thời chia làm 2 miền ở miền nam đế quốc mĩ và chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm chủ trương phá hoại hiệp định chia cắt đất nước lâu dài , thực hiện cách đàn áp khủng bố dã man nhân dân

Trc tình hình đó T1-1959 BCH trung ương đảng lần thứ 15 đã họp

*Nội dung:

Nghị quyết hiệp định chỉ rõ

• Nhiệm vụ cơ bản của Cm miền nam là giải phóng miền nam khỏi ách thống trị của đế quốc và fong kiến hòan thành CM dân tộc dân chủ ở miền nam

• Xác định rõ con đường phát triển cơ bản củan CMVN ở ở miền nam là khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân , đó là con đường lấy sức mạnh của quần chúng dựa vào lực lượng chính trị quần chúng là chủ yếu

• Phương pháp đấu tranh : kết hợp đấu tranh chính trị và vũ trang để đánh đổ chính quyền chính trị độc tài Ngô Đình Diệm, tay sai của đế quốc mĩ thành lập chính quyền liên hiệp dân tộc, dân chủ ở miền nam

• BCH trung ưong cũng nêu rõ DQ mĩ là ĐQ hiếu chiến cho nên cuộc khởi nghĩa của nhân dân miền nam cũng có khả năng chuyển thành cuộc khởi nghĩa vũ trang lâu dài và thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về ta

• BCH trung ương cũng nêu rõ cần tăng cường công tác mặt trận để mở rộng khối đoàn kết tòan dân, củng cố và xây dựng đảng bộ miền nam thật mạnh về chính trị tư tưởng và tổ chức để đủ sức lãnh đạo trực tiếp CM miền nam

*Ý nghĩa:

Có ý nghĩa lịch sử to lớn chẳng những đáp ứng nhu cầu của lịch sử, mở đường cho CM miền nam tiến lên mà còn thể hiện rõ bản lĩng CM độc lập tự chủ, sự lãng đạo của Đảng ta ở những năm tháng khó khăn của CM

Câu 11: nghị quyết trung ương 15 (1/1959)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!