Call me baby - EXO

563 4 2
                         

(Call me Baby)
I go ri wan
jern nal li ya
sa ram der sai
nun na mi ya
ham ke ha nun
me sung ga ni Like
boom boom
boom boom
boom
What dup

Hey girl,
yong wong
gat ton chal la
(un myong
ga tun sung gan)
na rul han
sung gan
tul ko ga
(bonge cho rom
i se ge)
non nei
i rum bul lo ju
myo na ye ge ro
da ga wa

Nol la,
som gwang
cho rom gak
duk cha
no rul ma ju
han sung gan
Oh my
pyon na ge
yo gi
an ja i je
ne ye gi rul
du ro bwa

Oh I don't care
na mol li mol li
do ra gan de do
i rok ke
noi gyo te
da nan
nam ja ga dwe
jul te ni

Me ma run
ne ip su re no
su myo tu ro
wa na rul ke wo
A time
wasting girl
So don't wait
don't wait
too long

Bin na nun
got du run
man na
gu a ne
jin ja rul
bwa bwa
Call me baby beb
Call me baby,
Call me baby beb
Call me baby
(you know
my name girl)
nol hyange
ko jo gan
mam ma
no mal gon
kum mu nul
da da
(you know
I'm here girl)
Call me baby beb
Call me baby
Call me baby beb
Call me baby
(myot bo ni ra do
Call me girl)

Na rul la ro
jon je ha ge he
ne se sang-un
no jik
Your the One
Your the One
Girl your
the one
I want

Bin na nun
got du run
man na
gu a ne
jin ja rul
bwa bwa
(you know
my name girl)
Call me baby beb
Call me baby
Call me baby beb
Call me baby
(myot bo ni ra do
Call me girl)

Baby girl,
yok shim dul
so ge nal son
gu ot ton
mal do
no mo sol
gu ron
mi du mul
bo yo jun no

Mo du byon ne
nal to na gan
de do
no nun
na man ne Lady
ne so nul
ja ba ju nun
gu go myon de

Bin na nun
got du run
man na
gu a ne
jin ja rul
bwa bwa
Call me baby beb
Call me baby,
Call me baby beb
Call me baby
(you know
my name girl)
nol hyange
ko jo gan
mam ma
no mal gon
kum mu nul
da da
(you know
I'm here girl)
Call me baby beb
Call me baby
Call me baby beb
Call me baby

O dun
mi ro so ge
gat chot ton
Ho na, Ohh!
(gu o dum
so ge so)
nal ke wo jun
ni mok so ri
dul lyo wa
nal da shi te yo
na ge he (Yeah!)

E.X.O Listen!
(Baby, Baby..
Baby)
Say my name
(Louder)
hol lan
su ron gong gan
sok nal
hik ku ro
jul bi chi
de go no
chi ji ya na
jun no ra myon
(What dup)
no rang go
byon chi ya
nul ge
no rang go
na rul to na
bo rin
sa ram dul
ger ma ju he
Oh, Never
don't mind
about a thing
ne ga sum sok
ku go de han gong
bek ge
nol do he

Call me Baby

Hun dul li nun
se sang
so ge so (Hu~ babe)
bi chi dwe
jun no jik
han sa ram
ba ro no~
Cuz your
the One I want

Bin na nun
got du run
man na
gu a ne
jin ja rul
bwa bwa
Call me baby beb
Call me baby
Call me baby
(I'll be your
baby yeah, Hu!)
na rul la ro
jon je
ha ge he
(You know
I'm here girl)
ne se sang-un
no jik
your the One
Your the One
(You're the One
that i want)
Girl your
the One i want

Bin na nun
got du run
man na
gu a ne
jin ja rul
bwa bwa
Call me baby beb
Call me baby,
Call me baby beb
Call me baby
(myot bo ni ra do
Call me girl)

KPOP EASY LYRICSWhere stories live. Discover now