Câu 1: Tác động của chính sách thống trị thuộc địa của thực dân Pháp:

2.3K 0 0

• Kinh tế:

- Năm 1897: thực dân Pháp tiến hành chương trình khai thác thuộc địa lần I(1896 - 1914) và sau chiến tranh thế giới thứ I (1914 - 1918) chúng tiến hành chương trình khai thác thuộc địa lần 2 ở đông dương.

- Công nghiệp: Công nghiệp khai khoáng phát triển và công nghiệp luyện kim. Quan hệ kinh tế nông thôn bị phá vỡ hình thành lên những đô thị mới những trung tâm kinh tế.

- Nông nghiệp: Đồn điền hoá, đồn điền cao su..

- Giao thong vận tải: Giao thong đường bô, đường sắt, đường thuỷ phát triển.

• về chính trị :

- Chúng thi hành chính sách chuyên chế với bộ máy đàn áp nặng nề.

- Năm 1899: Liên bang đông dương được thành lập có 3 nước lào, Campuchia, Việt nam, việt nam được chia thành Bắc Kỳ , Trung Kỳ , Nam kỳ.

- Đến năm 1900: Kết nạp thêm đất quảng châu, vào lien bang đông dương

- Chúng bóp ngẹt tự do, dân chủ thẳng tay đàn áp, khủng bố chúng gây chia rẽ 3 miền.

• Về VHXH:

- thực hiện chính sách ngu dânko cho tiếp cận luồng tư tưởng bên ngoài , ngăn cấm xây dựng trường học tuyên trưỳưn các văn hoá phẩm mị dân, 1945: 95% dân số việt nam mù chữ.

• Những chuyển biến trong XHVN:

- Xuất hiện sự phân hoá giai cấp mới bản chất Vn chuyển từ XHPK XH thuộc địa đến mthế kỷ 20 xuất hiện thêm giai cấp công nhân,tư sản, tiểu tư sản.

. Giai cấp địa chủ : Giai cấp địa chủ thời kỳ này phát triển mạnh hơn thời kỳ trước múc độ tập trung ruộng đất tăng lên tới 50% trong khi đó giai cấp địa chủ là 7% dân số.

+. Bản chất GCĐC cũng bị phân hoá : Địa chủ vùă và nhỏ trong cương lĩnh 1930 HCM đã đưa ra cương lĩnh chú ý tới địa chủ vừa và nhỏ"trí phú địa hào , đào tận gốc , trốc tận rễ"

 Giai cấp nông dân:

+. Chiếm 90% dân số chịu 2 tầng áp bức bóc lột địa chủ và thực dân.

+. Bộ phận bần cố nông phát triển Tình trạng phân bố đi khắp nơi và trở thành người công nhân.

+. Giai đoạn này tầng áp bức nông dân mạnh đây là một trong những lực lượng CM quan trọng nhât nhưng không có khả năng tự giải phóng mình.

Giai cấp công nhân:

+. Là sản phẩm trực tiếp của chính sách khai thác thuộc địa của pháp và nằm trong những mạch máu kinh tế quan trọng do cúng nắm giữ.

+. Lực lượng xuất than là từ nông dân họ đi vào các hầm mỏ hay trở thành những người "Công nhân theo mùa vụ"

+. GCCN hình thành trước giai cấp tư sản ở việt nam công nhân ra đời trước giai cấp tư sản vì giai cấp công nhân việt nam là sản phẩm của chương trình khai thác thuộc địa.

+. GCCN : phát triển nhanh chongs về ssố lượng : Trước chiến tranh(5 vạn), Chiên tranh thê giới thứ I (10 vạn), 1929(22 vạn).