Stop Stop It - GOT7

2.1K 11 2
                         

Ha ji ma
ha ji ha
ji ha, ji ha
ji ma
ni ga gu rol
te ma da
mi chil got ga ta
ne nu nul
bo myo
sal jak gus
so ju myon
dal lyo ga
so no ru ra
na bo ril
gom mang ga ta
Ha jim ma
ha ji ha
ji ha, ji ha
ji ma
ni sok ji ri na
hu myon
mi chil got ga ta
ma rer tem ma da
ne pa rul
sal jak ja ba
do ra so so
ka na bo ril
gom mang ga ta

Ha ji ma,
kyo u
cham go i so
ni ga a ji gun
na ni ran nik ka
sho win do
a pe dal la bu to
ba ra bo go
in nun rai
cho rom
gwe ro wo ha myo

Ha ji ma,
nu nul gam
go i so
ni ga no mu yep po
bol te mat ta
no nun ne ga ol
ma na him dun ji
a nun ji
mo ru nun ji ye~

Ha ji ma
ha ji ha
ji ha, ji ha
ji ma
ni ga gu rol
te ma da
mi chil got ga ta
ne nu nul
bo myo
sal jak gus
so ju myon
dal lyo ga
so no ru ra
na bo ril
gom mang ga ta
Ha jim ma
ha ji ha
ji ha, ji ha
ji ma
ni sok ji ri na
hu myon
mi chil got ga ta
ma rer tem ma da
ne pa rul
sal jak ja ba
do ra so so
ka na bo ril
gom mang ga ta

Ha ji ma,
You're driving
me Crazy
Ha ji ma,
do i sang mot cha mul
ji mol la
Ha ji ma,
Please Stop
baby stop it
ha ji ma, je bal
ha ji ma, je bal
ha ji ma

Ni ga ham bon ne
bwa i ge
hal su in
nun ni rin ji
go mun do
i ron go mu
ni op term ma
rer ji
no nun he bon
jo gi ob su nik ka
mo ru ji man
in ne shi me
han ge ka ji mel
da da ru ji

An yep pum
myon mol la
ku rok ke ye pu ge
serng yo gak ko
an u su myon
mol la
seng gul seng gul
mi so ro nal gak ko
no ra
mi chi ges so
do ra
bo ri ges so
na me il man
na nun de
cha ra ri yan
bo myo mol la

Ha ji ma
ha ji ha
ji ha, ji ha
ji ma
ni ga gu rol
te ma da
mi chil got ga ta
ne nu nul
bo myo
sal jak gus
so ju myon
dal lyo ga
so no ru ra
na bo ril
gom mang ga ta
Ha jim ma
ha ji ha
ji ha, ji ha
ji ma
ni sok ji ri na
hu myon
mi chil got ga ta
ma rer tem ma da
ne pa rul
sal jak ja ba
do ra so so
ka na bo ril
gom mang ga ta

Ha ji ma,
jom jom
mot cham ges so
no nun na ra
ching gu ra go
ha myon so
ne ok ke
pa rul du ru go
ne pal jang-ul
ki go go ro
mi chi ges so nan

Ha ji ma,
shim jang-un
pal li twi go
ol gu run
jak ku pal ge
ji nun de
a mu ro chi an nun
chok ka gi
i jen no mu na
him du ro ye~

No nun ne
ma me a ni
mo ru ni
nam ja rul
go rul te wal le
i ri shi ga
ni gol li ni
i man na
myon nal jan na
we yu nan
ni i ro ni
ne ga no ye
i sang hyong
gwa gu rok ke
man ni da ru ni

Na jong mal lo
a ju gwen chan nun
nam ja ya
I'm Good boy
ta so ge
han bon man
se wo ju myon
mal lup po
lo nun nai ge
sung ne mun
bo da so jung
han guk bo
ku ro
ni gi we re jo
ku ge ne gen
ka jang kun
chuk bo

Ha ji ma,
You're driving
me Crazy
Ha ji ma,
do i sang mot cha mul
ji mol la
Ha ji ma,
Please Stop
baby stop it
ha ji ma, je bal
ha ji ma, je bal
ha ji ma

Ha ji ma
ha ji ha
ji ha, ji ha
ji ma
ni ga gu rol
te ma da
mi chil got ga ta
ne nu nul
bo myo
sal jak gus
so ju myon
dal lyo ga
so no ru ra
na bo ril
gom mang ga ta
Ha jim ma
ha ji ha
ji ha, ji ha
ji ma
ni sok ji ri na
hu myon
mi chil got ga ta
ma rer tem ma da
ne pa rul
sal jak ja ba
do ra so so
ka na bo ril
gom mang ga ta
Ha ji ma

KPOP EASY LYRICSWhere stories live. Discover now