For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

Câu 2:Chuyển hướng chỉ đạo chiến lược gd 39-45

31.5K 14 11

Câu 2.Vì sao Đảng chỉ đạo chuyển hướng chiến lược?Phân tích chủ trương chỉ đạo chuyển hướng chiến lược của Đảng giai đoạn 39-45?

Bài làm:

1.Hoàn cảnh lịch sử và sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng.

a)Tình hình thế giới.

-Chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ:

+1.9.1939 Đức tấn công Ba Lan.

+3.9.1939 Anh,Pháp tuyên chiến với Đức,Đức lần lượt chiếm các nước ở Châu Âu.

+Nhật đẩy mạnh xâm lược TQ,tiến sảt biên giới Việt-Trung.

+Bọn thực dân ở Đông Dương tăng cường đàn áp bắt bớ những người yêu nước của cách mạng.

b)Tình hình trong nước.

-Pháp thi hành chính sách thời chiến rất trắng trợn,chúng phát xít hóa bộ máy thống trị,thẳng tay đàn áp phong trào cách mạng của nhân dân ta.

-Chúng ban bố lệch tổng động viên,thi hành chính sách  “kinh tế chỉ huy” nhằm vơ vét sức người sức của để phục vụ chiến tranh.

-22.9.1940 Nhật tiến vào Lạng Sơn,cho quân đổ bộ vào Hải Phòng.Ngày 23.9,Pháp kí hiệp định đầu hàng Nhật.Mâu thuẫn dân tộc ta với đế quốc,phát xít Nhật-Pháp ngày càng trở lên gay gắt hơn bao giờ hết.

2.Nội dung chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng.

-Thông qua các văn kiện:Thông cáo của ĐCS Đông Dương(9.39),HN TW 6(11.39),HN TƯ 7(11.40),HN TW 8(5.41).Trên cơ sở diễn biến chiến tranh thế giới thứ hai và căn cứ vào tình hình cụ thể trong nước,BCH TW quyết định chuyển hướng chỉ đạo chiến lược như sau:

+Tất cả các Hội nghị của Đảng khẳng định 2 nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam là đúng đắn và không thay đổi nhưng trong lúc này đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu,nhiệm vụ dân chủ hay chồng phong kiến  được thực hiện từng bước có kế hoạch để phục vụ cho nhiệm vụ chống đế quốc giải phóng dân tộc.

-HN TW 6 nhận thức 1 số vấn đề sau:

·        HN khẳng định bước đường sinh tồn các dân tộc Đông Dương không có con đường nào khác con đường đánh đổ đế quốc Pháp,chống tất cả ách ngoại xâm vô lượng da trắng hay da vàng nhằm đặt mục tiêu giải phóng dân tộc lên hàng đầu.

·        Chủ trương tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất mà chỉ nêu ra khẩu hiệu :”Chống địa tô cao,chống cho vay nặng lãi”.

·        Chủ trương thành lập Mặt trận dân tôc thống nhất phản đé Đônng Dương nhằm tâp hợp mọi lực lượng cho giải phóng dân tộc.

·        Mô hình Nhà nước:Thay khẩu hiệu thành lập Chính quyền Xô Viết công nông thành thành lập Liên bang Cộng hòa Dân chủ Đông Dương.

-HN TW 7 và HN TW 8 đã hoàn chỉnh chuyển hướng chỉ  đạo chiến lược trên cơ sở:

+HN TW 8 khằng định:

·        Cách mạng Đông Dương lúc này không phải là cách mạng tư sản dân quyền mang tính chất phản đế và thổ địa mà là cách mạng giải phóng dân tộc.Vì vậy,vấn để giải phóng dân tộc tiếp tục được đặt lên hàng đầu.Vấn đề dân tộc phải được giải quyết trong khuôn khổ từng nước Đông Dương hỗ trợ nhưng không phụ thuộc vào nhau.

·        Tiếp tục tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất mà chỉ nêu khẩu hiệu “tịch thu ruộng đất của đế quốc và Việt gian chia cho dân cày nghèo.

·         Chủ trương thành lập ở mỗi nước Đông Dương 1 mặt trận riêng,ở VN đó là Mặt trân Việt Nam độc lập đồng minh.

·        Mô hình Nhà nước:Tôn trọng quyền tự quyết của mỗi dân tộc.Ở VN,nếu cách mạng thành công thì đặt tên nước là nước VN Dân chủ Cộng hòa,lấy quốc kì là cờ đỏ sao vàng.

-Khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền:

+HN TW 6:Chủ trương chuẩn bị về mọi mặt cho cuộc bạo động để giành chính quyền.

+HN TW 7:Đưa khởi nghĩa vũ trang vào chương trình nghị sự.HN quyết định 2 vấn đề chính sau:

·        Tạm hoãn khởi nghĩa Nam Kì vì chưa đủ điều kiện.

·        Duy trì đội du kích Bắc Sơn để xây dựng lực lượng.

+HN TW 8:Khẳng định khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền là nhiệm vụ trọng tâm.Trong giai đoạn hiện tại phải chuẩn bị về mọi mặt như lực lượng chính trị,căn cứ địa,lực lượng vũ trang để khi có thời cơ thì tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền.

-BCH TW còn đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng nhằm nâng cao năng lực tổ chức và lãnh đạo của Đảng,chủ trương gấp rút đào tạo cán bộ,cán bộ lãnh đạo và đẩy mạnh công tác vận động quần chúng.

3.Ý nghĩa.

-Với tinh thần độc lập,tự chủ,sáng tạo BCH TW đã hoàn chỉnh chuyển hướng chỉ đạo chiến lược nhằm giải quyết mục tiêu số 1 của cách mạng là độc lập dân tộc và đề ra nhiều chủ trương đúng đắn để thực hiện mục tiêu số ấy.

-Đường lối tập hợp lực lượng cách mạng nhằm mục tiêu giải phóng dân tộc,xây dựng lực lượng chính trị của quần chúng ở cả thành thị và nông thôn,xây dựng căn cứ địa cách mạng và lực lượng vũ trang,là ngọn cờ dẫn đường cho nhân dân ta tiến lên giành thắng lợi trong sự nghiệp đánh Pháp đuổi Nhật giành độc lập cho dân tộc tự do cho nhân dân.

-Đảng chỉ đạo vũ trang cho nhân dân,từng bước tổ chức, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân,công việc chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang diễn ra sối nổi khắp các căn cứ và địa phương trong cả nước đã cổ vũ và thúc đẩy mạnh mẽ phong trào cách mạng quần chúng vùng lên đấu tranh giành chính quyền.

Câu 2:Chuyển hướng chỉ đạo chiến lược gd 39-45Đọc truyện này MIỄN PHÍ!