Câu 2:Chuyển hướng chỉ đạo chiến lược gd 39-45

18.3K 6 11

Câu 2.Vì sao Đảng chỉ đạo chuyển hướng chiến lược?Phân tích chủ trương chỉ đạo chuyển hướng chiến lược của Đảng giai đoạn 39-45?

Bài làm:

1.Hoàn cảnh lịch sử và sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng.

a)Tình hình thế giới.

-Chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ:

+1.9.1939 Đức tấn công Ba Lan.

+3.9.1939 Anh,Pháp tuyên chiến với Đức,Đức lần lượt chiếm các nước ở Châu Âu.

+Nhật đẩy mạnh xâm lược TQ,tiến sảt biên giới Việt-Trung.

+Bọn thực dân ở Đông Dương tăng cường đàn áp bắt bớ những người yêu nước của cách mạng.

b)Tình hình trong nước.

-Pháp thi hành chính sách thời chiến rất trắng trợn,chúng phát xít hóa bộ máy thống trị,thẳng tay đàn áp phong trào cách mạng của nhân dân ta.

-Chúng ban bố lệch tổng động viên,thi hành chính sách  “kinh tế chỉ huy” nhằm vơ vét sức người sức của để phục vụ chiến tranh.

-22.9.1940 Nhật tiến vào Lạng Sơn,cho quân đổ bộ vào Hải Phòng.Ngày 23.9,Pháp kí hiệp định đầu hàng Nhật.Mâu thuẫn dân tộc ta với đế quốc,phát xít Nhật-Pháp ngày càng trở lên gay gắt hơn bao giờ hết.

2.Nội dung chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng.

-Thông qua các văn kiện:Thông cáo của ĐCS Đông Dương(9.39),HN TW 6(11.39),HN TƯ 7(11.40),HN TW 8(5.41).Trên cơ sở diễn biến chiến tranh thế giới thứ hai và căn cứ vào tình hình cụ thể trong nước,BCH TW quyết định chuyển hướng chỉ đạo chiến lược như sau:

+Tất cả các Hội nghị của Đảng khẳng định 2 nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam là đúng đắn và không thay đổi nhưng trong lúc này đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu,nhiệm vụ dân chủ hay chồng phong kiến  được thực hiện từng bước có kế hoạch để phục vụ cho nhiệm vụ chống đế quốc giải phóng dân tộc.

-HN TW 6 nhận thức 1 số vấn đề sau:

·        HN khẳng định bước đường sinh tồn các dân tộc Đông Dương không có con đường nào khác con đường đánh đổ đế quốc Pháp,chống tất cả ách ngoại xâm vô lượng da trắng hay da vàng nhằm đặt mục tiêu giải phóng dân tộc lên hàng đầu.

·        Chủ trương tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất mà chỉ nêu ra khẩu hiệu :”Chống địa tô cao,chống cho vay nặng lãi”.

·        Chủ trương thành lập Mặt trận dân tôc thống nhất phản đé Đônng Dương nhằm tâp hợp mọi lực lượng cho giải phóng dân tộc.

·        Mô hình Nhà nước:Thay khẩu hiệu thành lập Chính quyền Xô Viết công nông thành thành lập Liên bang Cộng hòa Dân chủ Đông Dương.

-HN TW 7 và HN TW 8 đã hoàn chỉnh chuyển hướng chỉ  đạo chiến lược trên cơ sở:

+HN TW 8 khằng định:

·        Cách mạng Đông Dương lúc này không phải là cách mạng tư sản dân quyền mang tính chất phản đế và thổ địa mà là cách mạng giải phóng dân tộc.Vì vậy,vấn để giải phóng dân tộc tiếp tục được đặt lên hàng đầu.Vấn đề dân tộc phải được giải quyết trong khuôn khổ từng nước Đông Dương hỗ trợ nhưng không phụ thuộc vào nhau.