For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

de 2 kien truc may tinh

648 0 0

Sinh viên Lớp

1. Hiệu suất của hệ thống tính toán đa vi xử lý là :

a) số lượng các phép toán trong 1 đơn vị thời gian V

b) số lượng byte thông tin truyền được trong 1 đơn vị thời gian

c) số xung được phát sinh trong 1 đơn vị thời gian .

2. Các toán tử A và B nào có thể được thực hiện song song ?

a) A: R = R1+R2 b) А: R = R1+R2 c) A: R = R1+R2

В: Z = R+C В: R1 = C1+C2 В: R = C1+C2

d) tất cả đều có thể e) tất cả đều không thể V

3. Phương pháp xử lý kết hợp giả thiết rằng:

a) xử lý chỉ những dữ liệu thoả mãn những tiêu chuẩn lựa chọn nhất định V

b) xử lý tất cả các loại dữ liệu

c) cho phép sử dụng dữ liệu theo chỉ dẫn

4. Các bộ ghi tham gia vào cấu trúc của vi xử lý băng chuyền vector có vai trò gì ?

a) tạo nên bộ nhớ đa khối trung tâm

b) là những thanh ghi có chức năng : mỗi thanh ghi cho phép lưu giữ vector được tạo bởi 1 vài chục từ V

c) được sử dụng để tăng tốc cho quá trình tính toán V

5. Cấu trúc ở hình dưới đây tương ứng với tầng nào của hệ thống tính toán theo sự phân loại Flin ?

a) RLRD - nhóm riêng lẻ các lệnh và 1 nhóm riêng lẻ dữ liệu

b) RLTD -nhóm riêng lẻ các lệnh và tập hợp nhóm dữ liệu V

c) TLTD - tập hợp nhóm các lệnh và tập hợp nhóm dữ liệu

d) TLRD - tập hợp nhóm các lệnh và nhóm riêng lẻ dữ liệu

6. Đơn vị hiệu suất của hệ thống tính toán là :

a) MHz

b) Flops (Floating point operations per second) - số phép tính với điểm uốn diễn ra trong 1 giây V

c) MIPS (Million Instructions Per Second) - một triệu lệnh trong 1 giây

7. Kiến trúc nào sau đây không có trong sự phân loại Flin ?

a) RLRD b) RLTD V c) TLTD d) RLTD

* xem ý nghĩa của các từ viết tắt ở câu 5.

8. Hãy lựa chọn công thức liên hệ của dạng " sắp xếp lại bằng cách đảo lộn toàn bộ" .

a) {bn,....,bk,....,bn} = {an,....,ak,...., }

b) iđr= | iđv +1|8 đv= đầu vào đr= đầu ra

c) {bn, bn-1,..., b2, b1} = {b1, bn,..., b3, b2} V

9. Hãy lựa chọn công thức liên hệ tương ứng với phương án sắp xếp trong hình sau :

000 000 a) {b8, ..., bk, ..., b1}= {а8, ..., аk, ..., а1}

001 001 b) iвых. = | iвх. +1| mod 8 V

010 010 c) {b8, ..., bk, ..., b1}= {b1, b8, ..., bk, ..., b2}

de 2 kien truc may tinhĐọc truyện này MIỄN PHÍ!