chi so hoa sinh

202 0 0

Trong nước tiểu

Urê:250- 500 mmol/l

Creatinin: 8- 12 mmol/l

acid uric: 3,5 - 9,0 mmol/l

Na+ : 150 - 260 mmol/l

K+ : 60 - 120 mmol/l

Cl-: 10 - 200 mmol/l

Ca++: 0 -7,5 mmol/l

tỷ trọng: 1.005-1030

ph: 5.0-8.0

V: 1.2-1.4 or 1.0-1.2 l/24h

amylase: < 1000 U/l (cơ chất G3).

< 490 U/l ( cơ chất G7).

Trong máu:

tỷ trọng: 1.050-1.060(tp); 1.024-1.030(ht); 1080-1.097(hc)

độ nhớt: 1.6-2.1

Ph: dm: 7.38-7.42; tm: 7.36-7.40

Na+: 135-150 mmol/l

K+: 3.5-5.5mmol/l

cl-: 95-105mmol/l

ca++: 2.2-2.5mmol/l

phospho: 0.81-1.62mmol/l

albumin:56.6%

globulin: 43.4%( 5.3-7.8-11.7-18.6)

fibri: 2-4 g/l

amylase: < 220 U/l, (cơ chất G3).

< 90 U/l, (cơ chất G7).

GOT <=1,5 mỉcomol/ml/1 giờ

GPT <= 1,3 micromol/ml/1 giờ

GGT: 11-49 u/l

ALP< 280u/l

Ure: 3.3-6.6 mmol/l( LS: 2.5-7.5 mmol/l)

Acid uric: 178-345 miromol/l

creatinin: 53-105 micromol/l

Bil: <17.1 (12+5.1) micromol/l

Glucose: 4.4-6.1 mmol/l( 0.8-1.1 g/l)

Cholesterol TP = 3,9 - 4,9 mmol/l

TG/ HT­ < 2,3 mmol/l

dịch não tuỷ:

Tỷ trọng: 1,003 - 1,008,

pH = 7,3 - 7,4

Protein (g/l): 0,20 - 0,45

Tổ chức thần kinh:

hô hấp: sd 20-25%oxy , 1 put 53-54ml máu/100g não/3.7ml oxy.; 55.5mloxy/não

CH glucid:5mgG/put ; dự trữ: 750mlG/10put; [G] não: 0.5g/l, máu: 0.8g/l

protid: 40%

lipid:51-55%

glucid: 1%

Cơ:

myosin: 500000 Da( H:205k-210k; L: 20k); 150-160nm

G-actin: 46000 Da

chi so hoa sinhĐọc truyện này MIỄN PHÍ!