Sáu điều Bác Hồ dạy

21.7K 2 2

Ngày 11-3-1948, Bác Hồ đã có thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu XII, trong thư Bác căn dặn 6 tư cách của người Công an Nhân dân mà anh em phải luôn tu dưỡng, rèn luyện. Sáu mươi năm qua, những điều Bác dạy về tư cách người Công an vẫn còn nguyên giá trị lý luận và ý nghĩa thực tiễn sâu sắc; là di sản tinh thần vô giá, thể hiện đậm nét nhất tư tưởng của Người về xây dựng lực lượng Công an Nhân dân cách mạng suốt đời vì dân, vì nước. Trong tiến trình đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế, đòi hỏi lực lượng Công an Nhân dân phải không ngừng được củng cố vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, đẩy mạnh hơn nữa phong trào Công an Nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy gắn với triển khai, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an Nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm chăm lo giáo dục, rèn luyện và xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) về mọi mặt; từ việc xác định quan điểm, đường lối, biện pháp công tác, xây dựng tổ chức, bố trí cán bộ lãnh đạo chủ chốt và có những lời huấn thị, dạy bảo ân cần đến việc động viên, thăm hỏi, tặng quà cho cán bộ chiến sĩ... Tháng 3 năm 1948, đồng chí Giám đốc Công an Khu XII đã viết thư kính gửi lên Chủ tịch Hồ Chí Minh và biếu Người tờ báo "Bạn Dân" số Tết Mậu Tý (1948). Trong thư, đồng chí báo cáo với Bác về niềm phấn khởi của quân và dân ta sau chiến thắng Thu - Đông năm 1947; đồng thời xin ý kiến chỉ đạo của Bác về phẩm chất, đạo đức, tác phong của mỗi người chiến sĩ CAND và những việc phải làm của báo chí công an... Ngày 11-3-1948, Bác Hồ đã có thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu XII, trong thư Bác viết:

"Trên báo cần thường xuyên làm cho anh chị em công an nhận rõ công an của ta là Công an nhân dân, vì dân mà phục vụ và dựa vào dân mà làm việc. Nhân dân ta có hàng chục triệu người, có hàng mấy chục triệu tai mắt, tay chân, nếu biết dựa vào nhân dân thì việc gì cũng xong. Trên tờ báo phải luôn nhắc nhở anh em rèn luyện tư cách, đạo đức. Tư cách người Công an cách mệnh là:

Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính.

Đối với đồng sự, phải thân ái, giúp đỡ.

Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành.

Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép.

Đối với công việc, phải tận tụy.

Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo.

Nói tóm lại là những đạo đức và tư cách mà người Công an cách mệnh phải có, phải giữ đúng. Những điều đó, chẳng những nên luôn luôn nêu trên báo mà lại nên viết thành ca dao cho mọi người công an học thuộc, nên viết thành khẩu hiệu dán tại những nơi các anh em công an thường đến (bàn giấy, nhà ăn, phòng ngủ...)

Thư của Bác đã trở thành huấn thị đối với lực lượng CAND. Sáu mươi năm qua, những điều Bác dạy về tư cách người Công an cách mệnh vẫn còn nguyên giá trị lý luận và ý nghĩa thực tiễn sâu sắc; là chuẩn mực về đạo đức, phương châm hành động và thái độ ứng xử mà mỗi cán bộ chiến sĩ công an dù ở bất kỳ cương vị, hoàn cảnh công tác nào, trong suốt cuộc đời hoạt động của mình cũng đều phải rèn luyện, phấn đấu thực hiện. Sáu điều Bác Hồ dạy CAND là di sản tinh thần vô giá, thể hiện đậm nét nhất tư tưởng của Người về xây dựng lực lượng CAND cách mạng suốt đời vì dân, vì nước. Có thể khẳng định, ở đâu và khi nào mỗi đơn vị, mỗi cán bộ chiến sĩ công an quán triệt, rèn luyện theo 6 điều Bác Hồ dạy thì ở đó, khi đó an ninh trật tự được bảo đảm, công an được nhân dân tin yêu, được Đảng, Chính phủ tin cậy.

Sáu điều Bác Hồ dạyĐọc truyện này MIỄN PHÍ!