For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

trắc nghiệm pháp luật đại cương

90.2K 7 23

Câu 1: Nguyên nhân cốt lõi của sự ra đời nhà nước là:

a. Kết quả của 03 lần phân công lao động trong lịch sử.

b. Kết quả của nền sản xuất hàng hoá cùng những hoạt động thương nghiệp.

c. Nhu cầu về sự cần thiết phải có một tổ chức để dập tắt xung đột giai cấp.

d. Nhu cầu về sự cần thiết phải có một tổ chức thay thế thị tộc - bộ lạc.

Câu 2: Tính giai cấp của nhà nước thể hiện ở chỗ:

a. Nhà nước là một bộ máy trấn áp giai cấp.

b. Nhà nước là một bộ máy của giai cấp này thống trị giai cấp khác.

c. Nhà nước ra đời là sản phẩm của xã hội có giai cấp.

d. Cả a,b,c.

Câu 3: Chủ quyền quốc gia là:

a. Quyền độc lập tự quyết của quốc gia trong lĩnh vực đối nội.

b. Quyền độc lập tự quyết của quốc gia trong lĩnh vực đối ngoại.

c. Quyền ban hành văn bản pháp luật.

d. Cả a,b,c.

Câu 4. Chính sách nào sau đây thuộc về chức năng đối nội của nhà nước:

a. Tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại.

b. Tương trợ tư pháp giữa các quốc gia.

c. Tăng cường các mặt hàng xuất khẩu công nghệ cao.

d. Cả a,b,c.

Câu 5: Lịch sử xã hội loài người đã tồn tại ...... kiểu nhà nước, bao gồm các kiểu nhà nước là .............

a. 4 - chủ nô - phong kiến - tư hữu - XHCN

b. 4 - chủ nô - phong kiến - tư sản - XHCN

c. 4 - chủ nô - chiếm hữu nô lệ - tư bản - XHCN

d. 4 - địa chủ - nông nô, phong kiến - tư bản - XHCN

Câu 6: Tính giai cấp của pháp luật thể hiện ở chỗ

a. Pháp luật là sản phẩm của xã hội có giai cấp.

b. Pháp luật là ý chí của giai cấp thống trị.

c. Pháp luật là công cụ để điều chỉnh các mối quan hệ giai cấp.

d. Cả a,b,c.

Câu 7: Nhà nước là:

a. a. Một tổ chức xã hội có giai cấp.

b. Một tổ chức xã hội có chủ quyền quốc gia.

c. Một tổ chức xã hội có luật lệ

d. Cả a,b,c.

Câu 8: Hình thức nhà nước là cách tổ chức bộ máy quyền lực nhà nước và phương pháp thực hiện quyền lực nhà nước. Hình thức nhà nước được thể hiện chủ yếu ở ............ khía cạnh; đó là ...................

a. 3 - hình thức chính thể, hình thức cấu trúc nhà nước và chế độ KT - XH

b. 3 - hình thức chính thể, hình thức cấu trúc nhà nước và chế độ chính trị

trắc nghiệm pháp luật đại cươngĐọc truyện này MIỄN PHÍ!