For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TIẾT 57. MÔN: HOÁ HỌC - LỚP 9

1.2K 0 0

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TIẾT 57. MÔN: HOÁ HỌC - LỚP 9

NỘI DUNG

MỨC ĐỘ NHẬN THỨC

Tổng

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng ở mức cao hơn

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

      Rượu etylic

Câu 1

(0,5 đ)

Câu 3

(0,5 đ)

Câu 8 (1,5 đ)

2,5 đ

Axit axetic

Câu 2,6

(1,0 đ)

1,0đ

Mối quan hệ giữa etylen, rượu etylic và axit axetic

Câu 7

(1,5 đ)

Câu 4,5

(1,0 đ)

Câu9.a(2,5 đ)

Câu9.b(1,5 đ)

6,5 đ

Tổng số câu.

Tổng số điểm

4 câu

    3,0đ (30%)

     4 câu

  3,0đ (30%)

1 câu

4,0 đ (40 %)

9 câu

10,0đ

I/ Trắc nghiệm(3,0 đ)

Câu 1:            Nguyên liệu nào sau đây dùng để điều chế rượu etylic.

            A. Tinh bột                 B. Khí etilen              C. Đường                    D. Cả A,B,C đều đúng.

Câu 2:            Giấm ăn là dung dịch axit axetic có nồng độ từ:

A. 2-10%                    B. 2-5%                      C. 5-10%                    D. 10-15%

Câu 3:            Có thể pha 100ml rượu 900 thành bao nhiêu mililít rượu 400?

A. 360 ml                   B.  150 ml                  C. 225 ml                   D. 125 ml      

Câu 4:            Na không tác dụng với chất nào trong các chất sau đây:

A. C2H4                       B. C2H5OH                 C. H2O                        D. CH3COOH

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TIẾT 57. MÔN: HOÁ HỌC - LỚP 9Đọc truyện này MIỄN PHÍ!