Câu 5:Phân đoạn thị trường KH

2.2K 0 0

Câu 5:Phân đoạn thị trường KH : đ/n, mục đích phân đoạn thị trường, yêu cầu của việc phân đoạn thị trường? Lựa chọn tiêu thức để phân đoạn thị trường KH một trong số các DV sau : ĐTCĐ, ĐTDĐ, internet, chuyển phát nhanh

a, ĐN,mđ phân đoạn thị trường, yêu cầu của việc phân đoạn thị trường

*)ĐN:

Phân đoạn thị trường là tìm cách chia thị trường rộng lớn thành các đoạn, các khúc khác nhau sao cho t/m 2 đk:

- Các KH nằm trong cùng 1 đoạn thị trường phải có phản ứng tương đối giống nhau đối với sp

- Các KH ở các đoạn thị trường # nhau phải có phản ứng tương đối khác nhau đối với sp or c/sách of nhà cung cấp

* Mục đích :

Nhằm lựa chọn, xd chính sách mar sao cho phù hợp với từng đoạn thị trường nhằm tận dụng hết độ co giãn của từng đoạn thị trường

+C/sách mar ko phân biệt:

HÌNH 4

 Biểu hiện:

(+) DN ko thực hiện việc phân đoạn thị trường

(+)Sd c/sách mar cho toàn bộ thị trường

+C/sách mar tập trung

HÌNH 5

Biểu hiện:

(+)DN thực hiện việc phân đoạn thị trường

(+)DN chỉ sd c/sách mar tập trung vào 1 đoạn thị trường nhất định,bỏ ngỏ n~ đoạn thị trường còn lại

(+)Thường áp dụng với DN mới triển khai sp,chưa đủ đk năng lực để bao quát toàn bộ thị trường

+Mar phân biệt:

HÌNH 6

Biểu hiện:

(+)DN thực hiện việc phân đoạn thị trường

(+)Căn cứ vào đặc trưng of từng đoạn thị trường,DN xd c/sách mar cho phù hợp vs từng đoạn thị trường

* Yêu cầu khi phân đoạn thị trường

- Tính đo lường được : có thể dùng các thông số định lượng để xđ thị trường đó về quy mô, mức tiêu thụ của sản phẩm…

- Tính có thể tiếp cận được : đoạn thị trường có thể tiếp cận để phục vụ họ có hiệu quả. Vd: người bán ô tô tải lớn k thể tiếp cận đc vùng sâu vùng xa

- Tính quan trọng của đoạn thị trường : thị trường đó phải đủ lớn và có khả năng sinh lời

- Tính khả thi : Những chính sách mar của người bán hàng có thể áp dụng được cho đoạn thị trường đó

b, Lựa chọn tiêu thức để phân đoạn thị trường KH một trong số các DV sau : ĐTCĐ, ĐTDĐ, internet, chuyển phát nhanh

*) Lựa chọn tiêu thức để phân đoạn thị trường KH dịch vụ ĐTDĐ:Căn cứ vào mức độ thanh toán của KH