Cau 12Trinh bay khai niem,nguyen nhan,dieu kien khach quan, chu quan cua cm xhcn

886 1 2

Câu 12:Trình bày khái niệm,nguyên nhân,điều kiện khách quan, chủ quan của cách mạng xã hội chủ nghiã?

Trả Lời:

1.Khái niệm về cách mạng XHCN.

Cách mạng XHCN là cuộc cách mạng do giai cấp công nhân lảnh đạo,nhằm xoá bỏ chế độ xã hội cũ, nhất là chế độ TBCN, xây dụng thành công cnxh để tiến lên cncs.

Tuy nhiên cnxh có lúc được nghiên cứu theo ngiã rộng có lúc được nghiên cứu theo nghĩa hẹp.

-    theo nghĩa hẹp:cách mạng xhcn là cuộc cách mạng về chính trị. Trong đó quần chúng lao động vùng dậy dưới sụ lảnh đạo của gccn để dành lấy chính quyền thiết lập nhà nước chuyên chính vô sản(nhà nước của gccn và quần chúng nhân dân lao động) tạo tiền đề cho việc tiến hành cách mạng xhcn trên lỉnh cực kinh tể, văn hoá, tư tưởng ở giai đoạn tiếp theo.

-    Theo nghĩa rộng:cách mạng xhcn là một cuộc cách mạng xã hội. đó là quá trình cải biến một cách toàn diện trên tất cả các lỉnh vực của đời sống xh,bao gồm chính trị, kinh tế, văn hoá và tư tưởng…dưới sự lảnh đạo của gccn để xây dụng thành công cnxh tiến lên cncs.

Như vậy, theo nghĩa rộng, cách mạng xnch bao gồm cả việc dành chính quyền về tay gccn, nhân dân lao động và cả quá trình cải tạo xh. Cũ xây dụng xã hội mới- xhcn trên tất cả mọi lỉnh vực của đời sống xh.

2. nguyên nhân của cách mạng xhcn.

Chủ nghĩa M-L cho rằng nguyên nhân sâu xa của cuộc cách mạng xã hội là do sự phát triển của llsx. Khi llsx phát triển sẽ mâu thuẫn với quan hệ sx lỗi thời, kìm hãm nó và tất yếu fải thay thế quan hê sản xuát lỗi thời bằng qhsx mới tiên tiến hơn. Do vậy, dưói chủ nghía tư bản nhất là khi máy hơi nước ra đời làm cho llsx ngày càng phát triển, ngày càng mang tính chất xã hội hoá cao;dẫn đến mâu thuẫn với quan hệ sản xuất mang tinh chất tư nhân tư bản về tư liệu sx.

biểu hiện của mâu thuẫn trên, trong lỉnh vực kinh tế là tính tổ chức, tính kế hoạch trong từng doanh nghiệp ngày càng tăng với tính tổ chức sản xuất toàn xh do tính cạnh tranh của nền sx hàng hóa tbch gây ra.

Quy luật cạnh tranh, tính chất vô chính phủ trong sx dãn tới khủng hoảng thừa, buộc một số doanh nghiệp fải ngừng sx, khi sx đình trệ, công nhân không có việc làm, họ đã đứng lên đấu tranh chồng lại gcts. để khắc phục tình trạng đó gcts đã tổ chức ra các xanhdica,tờ rớt, côngxocxiom và nhà nước tb ngày càng can thiệp sâu vào kinh tế, bằng cách quốc hữu hoá một số ngành khi khó khăn, tư hữu hoá khi thuận lợi.

Tui rằng mâu thuẫn giữa llsx và qhsx ngày càng gay gắt, nhưng cách mạng xhcn không diễn ra một cách tự fát mà fải thông qua hoạt động của con ngưòi và những điêu kiện khách quan chủ quan nhất định.

3. những điều kiện khách quan, chủ quan của cách mạng xhcn.

Cách mạng xhcn muốn nổ ra và dành thắng lợi, phải có những điều kiện khách quan và chủ quan.

-  những điều kiện khách quan của cuộc cách mạng xhcn fải có những mâu thuẫn về kinh tế xã hội diễn ra gay gắt trong lòng xh tbch.đó là mâu thuẫn giữa llsx mang tính xã hội hoá cao với quan hệ sản xuát mang tình tư nhân về  tlsx. Đây là mâu thuẫn cơ bản, quyết định nhất của cách mạng xhcn. Mâu thuẫn kinh tế này đã dẫn đến mâu thuẫn về xh là mâu thuẫn giữa gcts và gcvs.