කඳුළැලි - Q&A

345 41 33
                  

පහළ ඉන්න චරිත වලින් අහන්න කැමති ඕනම දෙයක් අහන්න.

මම පුළුවන් වෙලාවට උත්තර දාන්නම් ඊළඟ චැප්ටර් එකේ..


1. මිනිරු -

2. සහේෂ් -

3. ශනල්ක -

4. මෙහන්සා -

5. යෙහෙනි -

6. ලිතුම් -

7. යෙහෙනිගේ අම්මා -

8. මිනිරුගේ තාත්තා -

කොයි බෙහෙතටත් අමතක කරන්න බැරි,

9. සමීරා අක්කා -


ඔයාලට අහන්න ඕන මෙතන සඳහන් නොවුණ කැරැක්ටර් එකක් නම්,

10. මෙතනින් අහන්න


_සස්_

කඳුළැලි | tears | Sinhala BL [COMPLETED]Where stories live. Discover now