đọc truyện

6.9K 3 0

DNTN HUYØNH THÒ TRI COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 66 Ngoâ Quyeàn - TP. Quaûng Ngaõi Ñoâïc laäp - Töï do - Haïnh phuùc ÑT-FAX: 055. 3817715 Quaûng Ngaõi, ngaøy 18 thaùng 03 naêm 2009

Kính göûiû: COÂNG TY TNHH SAIGON VE WONG

Toâi teân laø Huyønh Thò Tri - Chuû DNTN Huyønh Thò Tri. Ñòa chæ 66 Ngoâ Quyeàn - TP. Quaûng Ngaõi. Doanh nghieäp chuùng toâi laø Ñaïi lyù phaân phoái caùc saûn phaåm boät ngoït A.One cuûa coâng ty taïi ñòa baøn tænh Quaûng Ngaõi. Nay toâi vieát ñôn naøy xin trình baøy vôùi quí coâng ty moät vieäc nhö sau: Trong thôøi gian vöøa qua, saûn phaåm boät ngoït A.One baùn raát chaäm. Nguyeân nhaân chuû yeáu laø do beân Metro baùn giaù thaáp hôn nhieàu so vôùi giaù qui ñònh cuûa coâng ty. Ñeå giöõ khaùch haøng vaø uy tín cuûa mình, Ñaïi lyù Huyønh Thò Tri buoäc phaûi giaûm giaù cho khaùch haøng Ñoàng thôøi coøn phaûi cho khaùch haøng nôï theâm thì khaùch haøng môùi mua haøng cuûa coâng ty. Ñieàu naøy ñaõ laøm cho chi phí baùn saûn phaåm boät ngoït A.One taêng leân, aûnh höôûng ñeán lôïi nhuaän cuûa Ñaïi lyù, laøm cho Ñaïi lyù khoâng coù lôïi nhuaän trong vieäc phaân phoái saûn phaåm boät ngoït A.One ra thò tröôøng. Doanh nghieäp chuùng toâi chæ coøn bieát troâng chôø vaøo khoaûn hoã trôï theâm 1% treân doanh soá khi chuyeån tieàn ngay luùc ñaët haøng thì môùi buø ñaép ñöôïc phaàn naøo chi phí phaûi boû ra. Nhöng vôùi tình hình buoäc phaûi giaûm giaù vaø baùn nôï nhieàu thì vieäc thu hoài ñoàng voán ñeå traû tieàn ngay cho coâng ty thaät laø khoù khaên. Vì vaäy chuùng toâi caàn phaûi coù söï hoã trôï cuûa quí coâng ty ñeå vieäc ñöa saûn phaåm A.One ra thò tröôøng ñöôïc thuaän lôïi vaø Ñaïi lyù cuõng ñaït ñöôïc lôïi nhuaän. Cuï theå nhö sau: chuùng toâi seõ nhaän ñôn haøng 1.000 thuøng Boät ngoït A.One 454g. Ñôn haøng naøy xin quí coâng ty hoã trôï cho Doanh nghieäp chuùng toâi ñöôïc nôï laïi, Doanh nghieäp chuùng toâi seõ thanh toaùn döùt ñieåm heát nôï trong cuoái thaùng 03/2009, vaø vaãn ñöôïc höôûng chieát khaáu 1% nhö khi thanh toaùn ngay. Raát mong ñöôïc söï hoã trôï töø quí coâng ty ñeå vieäc phaân phoái saûn phaåm boät ngoït A.One ra thò tröôøng ñöôïc thuaän lôïi. Xin chaân thaønh caûm ôn. Chuû Doanh Nghieäp

đọc truyệnĐọc truyện này MIỄN PHÍ!