For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

CNXH_cau3

206 0 0

Cau3: phan tich nhung tien de va dieu kien dan toi su ra doi cua chu nghia xa hoi khoa hoc?

1.tien de kinh te xa hoi

vao nhung nam 40 cua the ky xix. Phuong thuc san xuat tu ban chu nghia da phat trien manh me gan lien voi su ra doi va lon manh cua nen cong nghiep lon. Cung voi su lon manh cua giai cap tu san, giai cap cong nhan cung phat trien nhanh chong ve so luong va chat luong. Nhung cuoc dau tranh cua giai cap cong nhan chong lai su ap buc cua giai cap tu san ngay cang dien ra ram ro voi tinh to chuc va tren quy mo rong khap. Dieu kien kinh te xa hoi ay doi hoi phai co ly luan tien phong dan duong.

Nhu vay, su lon manh cua phong trao cong nhan bat nguon tu su chin muoi cua mau thuan kinh te trong long chu nghia tu ban. Den luot no, phong trao cong nhan doi hoi phai co ly luan cach mang khoa hoc soi duong, mat khac no la manh dat hien thuc cho su ra doi, cung co va hoan thien ly luan khoa hoc cach mang do.

2.tien de van hoa tu tuong.

Vao the ky xix, loai nguoi da dat duoc nhieu thanh tuu to lon, trong linh vuc khoa hoc tu nhien, co ba phat minh quan trong: dinh luat bao toan chuyen hoa nang luong, hoc thuyet te bao va hoc thuyet tien hoa cua Dacuyn. Nhung thanh tuu cua khoa hoc tu nhien da giup C.Mac va Ph.Angghen khai quat ve mat triet hoc trong viec xay dung nen tang cac quan diem duy vat bien chung va bao ve cac quan diem do trong qua trinh xay dung hoc thuyet cua cac ong. Trong linh vuc khoa hoc xa hoi, vao thoi ky nay co nhieu thanh qua khoa hoc co y nghia lich su nhu nen triet hoc co dien Duc( tieu bieu la Heghen va PhoBach), kinh te chinh tri hoc co dien Anh( dai bieu la A.Smith, D.Ricacdo) chu nghia xa hoi khong tuong- phe phan( dai bieu XanhXimong, S.Phurie, R.Oen)

3.vai tro cua C.Mac va Angghen

-su ra doi cua hoc thuyet Mac noi chung va chu nghia xa hoi khoa hoc noi rieng la ket qua cua qua trinh hoat dong ly luan gan lien voi hoat dong thuc tien cua C.Mac va Angghen. C.Mac va Ph.Angghen da van dung va phat trien thanh cong nhung quan diem duy vat va phuong phap bien chung tu nen triet hoc Hy lap co dien den nen triet hoc co dien Duc vao viec nghien cuu doi song xa hoi, nho vay da phat hien ta nhung quy luat ve su chuyen bien cua cac hinh thai kinh te xa hoi. C.Mac va Angghen da sang lap ra chu nghia duy vat lich su.

-Voi hoc thuyet gia tri thang du, cac ong da vach tran ban chat boc lot cua che do no le lam thue tu ban, vach ro mau thuan giua giai cap cong nhan va giai cap tu san la mau thuan doi khang khong the dieu hoa, chi ra su menh lich su cua giai cap cong nhan la luc luong co suc manh danh do chu nghia tu ban de xay dung thanh cong chu nghia xa hoi va chu nghia cong san.

Voi 2 phat kien vi dai do, C.Mac va Ph.Angghen da dem khoa hoc thay the cho mong tuong lam cho chu nghia xa hoi phat trien tu khong tuong den khoa hoc.

CNXH_cau3Đọc truyện này MIỄN PHÍ!