Trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh về vị trí vai trò tính chất và chức năng của văn hoá

24.7K 4 6

Câu 19: Trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò, tính chất và chức năng của văn hoá?(155)

Trả Lời:

Theo HCM văn hoá có khái niệm: Vì lẽ sinh tồn cũng nhu vì mục đích của cuộc sống loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học tôn giáo, văn hoá nghệ thuật, những công cụ hàng ngày về ăn, mặc, ở, và phương thức sử dụng toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó là văn hoá. Văn hoá là sự tông hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với những biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi hỏi sự sinh tồn.

Nền văn hoá mới theo quan điểm của HCM chứa đựng nhiều nội dung phong phú, sâu sắc, liên quan tới các vấn đề như ý thức độc lập tự chủ, tự lực tự cường, nề văn hoá mới trong đó nhân dân phát huy quyền làm chủ của mình, được sống tự do, bình đẳng, hạnh phúc...

* Văn hoá có vị trí và vai trò:

- Văn hoá là đời sống tinh thần của xã hội thuộc kiến trúc thượng tầng.

- Văn hoá không thể đứng ngoài mà phải đứng trong kinh tế và chính trị phải phục vụ nhiệm vụ chính trị thúc đẩy xây dựng và phát triển kinh tế.

* Tính chất của nền văn hoá cũng được điều chỉnh nhiều lần:

- Nền văn hoá trong thời kỳ CMDTDCND đã được Đảng ta và HCM xác định co 3 tính chất: dân tộc, khoa học, đại chúng. Điều này đã được nêu khá sớm trong Đề cương văn hoá (1943) của Đảng, đặc biệt được khẳng định tại đại hội toàn quốc lần thứ II của Đảng ( 1951)

- Khi Miền Bắc bước vào giai đoạn CMXHCN, HCM đã nêu rõ: con đường đúng đắn nhất là xây dựng một nền văn hoá nghệ thuật XHCN về nội dung và dân tộc về hình thức.

- Từ đại hội đại biểu toàn quốc lần III của Đảng ( 1960), vấn đề này đã được điều chỉnh lại, theo đó, nền văn hoá mới là nền văn hoá có nội dung XHCN và tính chất dân tộc.

* Chức năng của văn hoá:

- Văn hoá có chức năng bồi dưỡng tư tưởng đúng đắn và tình cảm cao đẹp.

- Văn hoá góp phần nâng cao dân trí.

- Văn hoá bồi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp, những phong cách lành mạnh, luôn hướng tới con người hướng tới cái chân thiện mỹ để không ngừng hoàn thiện bản thân mình.

Ba chức năng này được thực hiện trên các lĩnh vực khác nhau của mặt trận văn hoá.

Trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh về vị trí vai trò tính chất và chức năng của văn hoáĐọc truyện này MIỄN PHÍ!