For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về bản chất giai cấp công nhân của đảng cộng sản Việt Nam

41.9K 12 7

Câu 12: Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về bản chất giai cấp công nhân của đảng cộng sản Việt Nam?

Trả Lời:

Vận dụng sáng tạo lý luận về Đảng của Mac- Lênin, HCM đã xây dựng thành công Đảng vô sản kiểu mới ở nước ta. HCM có 2 cách thể hiện bản chât giai cấp của ĐSCVN:

* ĐCSVN là Đảng của giai cấp công nhân. Người cho rằng:

- Đảng là đội tiên phong của giai cấp vô sản, là đạo quân tiên phong của đạo quân vô sản, là Đảng của giai cấp vô sản.

- Mục đích của Đảng là làm tư sản dân quyền CM và thổ địa CM để đi tới xã hội cộng sản.

- Thành viên của Đảng: là những người tin theo chủ nghĩa cộng sản, chương trình của Đảng và quốc tế cộng sản, hăng hái tranh đấu và dám hy sinh phục tùng mệnh lệnh Đảng và đóng đảng phí, chịu phấn đấu trong 1 bộ phận đảng.

- Đảng có mối liên hệ mật thiết với các dân tộc bị áp bức và giai cấp vô sản thế giới, nhất là giai cấp vô sản Pháp.

- Về nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng: có một hệ thống hoàn chỉnh từ Trung ương đến địa phương.

* Tại đại hội II của Đảng ( 2/1951), HCM cho rằng: " trong giai đoạn này, quyền lợi của giai cấp công nhân và nhân dân lao động và của dân tộc là một. CHính vì Đảng Lao Động VN là Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động cho nên nó phải là đảng của dân tộc VN". Sau đó, trong nhiều bài nói, bài viết của mình HCM nhiều lần nêu rõ vấn đề đó.

HCM khẳng định bản chất giai cấp công nhân của Đảng ta dựa trên cơ sở thấy rõ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân VN, tuy số lượng ít so với dân số nhưng có đầy đủ phẩm chất và năng lực lãnh đạo đất nướcthực hiện những mục tiêu của CM.

Có thể nói rằng, luận điểm của HCM về bản chất giai cấp của Đảng đã định hướng cho việc xây dựng ĐCSVN thành một Đảng có sự gắn bó máu thịt với giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể dân tộc trong mọi giai đoạn, mọi thời kỳ phát triển của CMVN

Phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về bản chất giai cấp công nhân của đảng cộng sản Việt NamĐọc truyện này MIỄN PHÍ!