Phân tích các giai đoạn hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh

51.4K 11 15

Câu 2: Phân tích các giai đoạn hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh?

Trả Lời:

Tư tưởng HCM: là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của CMVN từ CNDTDCND đến CMXHCN là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển CN Mac- Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta đồng thời là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giả phóng cong người.

• Các giai đoạn hình thành và phát triển của tư tưởng HCM:

a, Thời kỳ hình thành tư tưởng yêu nước và chí hướng cứu nước ( trước 1911)

* Đây là thời kỳ đầu tiên ngắn nhưng rất quan trọng trong toànộ cuộc đời của Người bởi đây là một thời kỳ định hình nhân cách của một đời người

+ gia đình nhà nho yêu nước.

+ Quê hương là nơi sản xuất ra những người cách mạng.

Vì vậy HCM đã sớm hình thành tư tưởng yêu nước thương dân và được biểu hiện:

- Tham gia phong trào chống thuế ở Huế.

- Dạy học ở trường Dục Thanh Phan Thiết trong phong trào Duy Tân ở Trung kỳ.

- Hình thành tư duy phê phán con đường cứu nước của vị tiền bối PBC, PCT ... HCM đã sớm nhận ra hạn chế của những người đi trước Người cho rằng không thể dựa vào người nước ngoài để giải phóng tổ quốc nên Người đã tự định ra con đường mới: phải tìm hiểu bản chất của những chữ " Tự do, bình đẳng bác ái" của những nước đi xâm lược nước khác.

b, Thời kỳ xác định con đường cứu nước giải phóng dân tộc ( 1911- 1920)

Tháng 7/1920 NAQ lần đầu tiên được đọc sơ thảo lần thứ nhất luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin và Người đã tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn bước đầu bước chuyển về mặt tư tưởng Người tin theo Lênin. Tán thành quốc tế 3 và Người tham gia sáng lập ĐCS Pháp (12/1920)và trở thành người cộng sản Việt Nam đầu tiên.

Như vậy ở giai đoạn này trong tư tưởng HCM có bước ngoặt quan trọng từ chủ nghĩa yêu nước truyền thống sang chủ nghĩa cộng sản, từ giác ngộ dân tộc đến giác ngộ giai cấp, từ người yêu nước đến người cộng sản.

c. Thời kỳ hình thành tư tưởng cơ bản về CMVN (1921-1930)

- Là thời kỳ hoạt động lý luận và thực tiễn sôi nổi và phong phú của NAQ trên những địa bàn khác nhau từ Pháp(1921- 1923), Liên Xô ( 1923- 1924), Trung Quốc( 1924- 1927), Thái Lan( 1928- 1929)...

- Thành lập hội liên hiệp thuộc địa, xuất bản báo Người cùng khổ, lập nên hội VNCM thanh niên và hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức( tại Quảng Châu trung quốc) xuất bản báo thanh niên, CM... ở Thái Lan.

- 1927 viết "Đường Cách Mệnh" xuất bản ở Quảng Châu Trung Quốc.

Những công trình trren phản ánh quan điểm của HCM:

+ Bản chất của CNTD là: "ăn cướp và giết người" vì vập CNTD là kẻ thù chung của các dân tộc thuộc địa, giai cấp công nhân, và nhân dân lao động toàn thế giới.